Соёл уралиг 29 dec 2022 937

Зохёолнуудынь оёоргүй далай мэтэ

Байгша оной декабриин 21-дэ Үндэһэтэнэй номой санда Буряадай арадай поэт, мэдээжэ сэдхүүлшэ Цырендулма Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта зорюулһан үдэшэ дулаахан оршондо үнгэрөө. Уран зохёолшод, сэдхүүлшэд, оюутад, Яруунаһаа зорижо ерэһэн айлшад энэ үдэшэдэ оролсоо.

Цырендулма Дондогойн суута дуунай нэрээр «Холын харгыда» гэжэ нэрлэгдэһэн Баярма Жалцановагай найруулһан баримтата фильмһээ хэһэг эгээл түрүүн дурадхагдаа. Яруунын хилэ дээрэхи шулуунуудай сэсэрлигһээ Дондогойн мүрнүүдые фильм соо уншаһан, мэдээжэ дууень гүйсэдхэһэн Ородой Холбоотой Уласай габьяата зүжэгшэн Светлана Бунеева энэ үдэшые гансата шэмэглээ. Цырендулма Дондогойн өөрынгөө гараар бэлэглэһэн “Эдир наһандаа айлшалбаб” гэжэ суглуулбариһаа шүлэгүүдыень уранаар уншаад: “Гунигта абтахадаа, баярлахадаа, жаргахадаа, энэ номыень заатагүй нээдэгби”, - гэжэ дуулгаа.

Цырендулма Дондогой бүхы наһаяа “Буряад үнэн” сониндо зорюулаа. Түрэл сонинтоёо хамта түрэһэн үдэрөөшье тэмдэглэдэг байһан. Элитэ ирагуу найрагшатай хамта олон жэлдэ хүдэлһэн, багшамни гэжэ өөрыгөө тоолодог Буряадай арадай поэт, “Байгал” сэдхүүлэй редактор Галина Базаржапова-Дашеева үгэ абахадаа,  Цырендулма Цыреновнагай бүхы бүтээлнүүдые нэгэдүүлһэн номуудые хэблэхэ тухай сэнтэй дурадхал оруулаа. Ниитэлэлгэнүүдынь оёоргүй далай мэтэ гэжэ ойлгуулаа.

Дурасхаалай дулаахан үгэнүүд олоор хэлэгдээ. Хүн талаараа хайшаа байһан тухайнь дурсагдаа. Мэдээжэ ирагуу найрагшад Нина Артугаева, Баяр Жигмытов үгэ хэлээ.

Элитэ ирагуу найрагшаяа хүндэлэн, нютагаархидынь олоороо ерэһэниинь һайшаалтай. Яруунын аймагай засаг даргын орлогшо Абида Жамсуев түрүүтэй бүлэг зон байгаа. Эгэтын-Адагай һургуулиин шабинар Цырендулма Дондогойн уянгата мүрнүүдые уранаар уншаа. Энэл нютагай дуу болон хатарай “Аялга” ансамблиин гэшүүд дуу дуулаа. Улаан-Үдын “Аза хүсэл” ансамблиинхидшье баһал дуунуудаа хангюурдаа.

Ойн баярай үдэшын түгэсхэлдэ Цырендулма Цыреновнагай түрэһэн эгэшынь басаган Евгения Карпова үгэ абажа, үргэн олониитын мартахагүйн тулада иимэ хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэ байдаг Үндэһэтэнэй номой санда, бүхы хабаадагшадта  баярые хүргөө, Яруунаһаа ерэһэн эдиршүүлдэ амтатай бэлэгүүдые барюулаа.

Элитэ ехэ ирагуу найрагшын бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн Үндэһэтэнэй номой сан бэлдээ. Сэдхүүлшын үдэр бүриин ажалһаа гадуур зохёохы ажалаа эршэтэйгээр ябуулжа, 10 гаран суглуулбари           Цырендулма Дондогой үлөөһэн байна.      

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд