Соёл уралиг 30 mar 2023 839

Ойн баярай олон түсэбтэй

Байгша ондо Буряадай филармони байгуулагдаһаар 85 жэлээ тэмдэглэхэнь. Ойн баярай олонхи хэмжээ ябуулганууд ерэхэ намар ехээр эмхидхэгдэхэ. Энээн тухай соёлой  гуламтын хүтэлбэрилэгшэд мэдүүлбэ.

- Аяар холын 1938 оной мартын 19-дэ Улаан-Үдэ хотодо филармони байгуулха тухай тусхай зарлиг гараһан байна. Тэрэ гэһэнһээ хойшо Буряад оронойнгоо ажаһуугшадые, айлшадые баярлуулһаар бшуу. Филармониин ажалай ашаар харагшаднай бүхы дэлхэй дээрэхи мэдээжэ классическа хүгжэмтэй танилсана. Эндэхи зүжэгшэднай дүй дүршэлтэй боложо, томо-томо хүгжэмэй танхимууд соо тоглолтонуудаа дэлгээнэ, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлэнэ.

Филармониие амаршалхаяа эгээл түрүүн Улаан-Үдэһөө уг гарбалтай пианист Денис Маслеевэй ерэһэниинь сайдай үгэнүүдые бодотоор гэршэлнэ. Дмитрий хадаа мэдээжэ хүгжэмшэн болонхой, олон тоото нэрэ солодо хүртэнхэй. Түрэл тоонтодоо Красноярскын симфоническа оркестртэй харагшадые баярлуулаа.

- Манай нютагай хүбүүнэй түрэл филармониёо амаршалжа байһандань баяртайбди. Ойн баяраймнай хэмжээ ябуулгануудай эхи табиба гээшэ. Апрелиин 9-10-ай үдэрнүүдтэ Новосибирскын камерна оркестр тоглолто харуулха юм. Зунай хаһада “Нүүдэлшэдэй ая дуун” гэһэн фестиваль дахинаа үнгэргэхэбди. Энэ хэмжээ ябуулга Буряадай аяншалга хүгжөөлгэдэ нүлөөлнэ гэжэ булта мэдэнэбди. Тиимэһээ бүри һонирхолтойгоор эмхидхэжэ, мэдээжэ бүлэгүүдые уриха талаар ажал ябуулагдана. Намартаа джаз хүгжэмдэ дуратайшуул ээлжээтэ фестивальда сугларха. UU.SOUND гэһэн хуралдаа намартаа эмхидхэхэ һанаатайбди. Эндэмнай бүхы Ород гүрэнэй хүгжэмшэд хабаададаг гээшэ, уласаймнай хүн зондо ехэ дурлагдаа, - гэжэ филармониин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Наталья Уланова түсэбөөрөө хубаалдана.

Ойн баярай хэмжээ ябуулганууд филармониин байшан соо эмхидхэгдэхэеэ болиһондонь уйдхартай. Уласай ниислэлэй түб болохо Соведүүдэй талмай дээрэхи байшаниинь хэдэн жэлэй саана унаха болоһон гэр гэжэ тоологдоод хаагдашоо һэн.

- Түргөөр заһабарилгада орошохо гээд найдаха хэрэггүй. Юуб гэхэдэ, манай филармони соёлой түүхэтэ байшануудай тоодо оруулагданхай. Заһабарилга хэхэ түсэблэл хэхын түлөө ажалай шатануудые бүхы талаһаань хаража үзэхэ хэрэгтэй. Энэ байшан 1950-яад онуудта бодхоогдоһон юм. Мүнөө болотор барилгын эрилтэнүүд оло дахин һэлгэгдээ. Хэды тиигэбэшье, урданайнь түхэл алдахаангүй, мүнөө сагай эрилтэдэ таарамаар хэхэ хэрэгтэй. Байшанай зал соохи акустика тэрэл зандань үлөөхэ гэжэ оролдохобди. Манай Буряадта иимэ зал үгы бшуу. Олон жэлэй хугасаада түрүү хүгжэмшэд, дуушад томо-томо урилдаануудта манай зал ерэжэ, бэлдэлгэ хэдэг заншалтай байгаа. Денис Маслеев, Михаил Пирогов болон бусад манай залда дуратайгаар хүдэлһэн байха, - гэжэ харюусалгата захирал Наталья Балсунаева хөөрэнэ.

Заһабарилагдаха байшанай түсэблэлгэ хэгдэжэ байнхай. Жэлэй түгэсэтэр бэлэн болохоор хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ