Соёл уралиг 13 apr 2023 912

Омогорхомоор Орбодоева

Бүмбэрсэг дэлхэйн эгээл ехэ газар дайдада оршоһон Ород гүрэнэй 1-дэхи теле-субагаар талын буряадай үри һадаһанай гарахань тон хоморой. Үсөөн тоото арадайнгаа үндэһэн соёл түлөөлэн, Виктория Орбодоевагай «Голос» гэжэ дамжуулгада урданай «Үншэн сагаан ботогон» гэжэ дуу дуулахадань, илангаяа «Үнэн» сониной ажалшад уяран хараа.

Бэлигма Доржиевна («Буряад үнэн» сониндо наһаараа хүдэлһэн ветерамнай) Евгения нүхэртэеэ Вика басагаяа эрхэлүүлээшье һаа, бэрхэдэ һургаа. Орбодоевтоной ори ганса басаганиинь, одо заяаниинь бэлиг­тэй байхын хажуугаар шуран бэрхэ, урагшаа эрмэлзэлтэй, уян урин сэ­дьхэлтэй гэжэ элирбэ, олоной зосоо омогорхол түрүүлбэ. 1-дэхи теле-су­багаар дуулахынгаа урда тээ Вика ехэ гэгшын тэмсээ гаталһан байна. Эхиндээ аяар 30 мянган дуушадһаа шалгаржа, 500 бэрхэшүүлэй тоодо орожо шадаа. Удаань 120 эрхимүүдэй зэргэдэ ябаа.

Эды олон дуушадай дундаһаа илгарха гээшэ тиимэшье бэлэн бэшэ. Тиимэһээ уласаймнай хэдэн сая улад эдэ дуушадые сэн­хир дэлгэсээр хараа, ютубаар сэгнээ. Урихан буряад басаганай урданай дуу уянгатуулан дуулахада, Ази түбиин абари зан аялга хүгжэмдэнь со­ностожо, шүүгшэд шэдитэ абяа амаа ангайгүйхэн шагнаһан аад, Адель дуушанай «Еasy on me» композици англи хэлээр дуулаад орошоходонь, ара нюргаараа хараһаар зандаа үлөө.

Буряад дуугаа дууһан дуулаа һаань, нюураараа эрьелдэхэл һэн гэһэн бодол түрөөшье. Ород Ула­сай «одод» – Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков, Антон Беляев гэгшэд Викын тоглолтын эгээл эхин хубииень (буряад дууень) үндэрөөр сэгнээд, эрьелдээгүйдөө халаглаһан шэнги харагдаа. Буряад хатан данги­нын урин шарай, уян бэе, гоо һайхан хубсаһан - нюдэнэй шэмэг лэ гэжэ ойлгуулаа.

Эхэ эсэгын хүсөөр

Бэлигма Орбодоевагай нэрэ «Буряад үнэн» уншагшаднай һайн мэдэхэ аабза. Вика басаганайнгаа түрүүшын алхамуудые, амжалтануу­дые түрэл сонинойнгоо хуудаһанууд­та нилээд бэшэһэн гээшэ. Наһанайнгаа амаралтада гаранхайшье һаа, ун­шагшадаа баярлуулһаар, бэшэжэл байһаар.

Хэбэд номхон Хэжэнгын Дымры­ловтэнэй бэлигтэй угай түлөөлэг­шэ Бэлигма Доржиевна ялааганаар баян Яруунын Евгений Орбодоевто хадамда гаража, Вика басагатай бо­лоһон. Эхэ эсэгын эрхэ басаган ба­гаһаа һүбэлгэн бэрхэ, хүгжэмдэ эль­гэтэй байгаа. Тэрээнииень ойлгоһон гэртэхинь энэ бэлигыень хүгжөөхэ гэжэ оролдоо. Эгээл тиимэһээ Улаан-Үдын һургуули түгэсхэһэнэй удаа Вика Москвагай дээдэ һургуулида һурахаяа орожо, хүгжэмшэнэй мэр­гэжэл шудалжа гараа. Тэндэ һуража ябахадаа, наһанайнгаа Андрей хани­тай ушаржа, хоёр һайхан үринэртэй болоо. Лиза Марк хоёрынь эжыгээ дэмжэжэ, хүгшэн эжы абатаяа хамта студида зогсохыень, альгаа ташахы­ень 1-дэхи каналаар баһал харуулаа. Одоо омогорхомоор байгаа даа.

Угай замаар

«Буряад Уласайнгаа 100 жэлэй, тиихэдэ хори буряадуудай Агууехэ Петр хааниие бараалхахаяа ошоһоор 320 жэлэй ойн баярнуудта эдэ дуунуудаа зорюулнаб. Бадан Ту­раахин түрүүтэй Хориин 11 эсэгын түлөөлэгшэд намарай хагсуу сагта хүлэг мориёо унаад, Москва ошохо­ёо замда гараһан аад, март багаар арай шамай хүрэһэн юм. Тиигэжэ Сагаан хаантай уулзажа, буряад ара­даа абарха Зарлиг-Грамота асарһан байна. Харин минии гэртэхин - эжы аба хоёрни самолёдоор хэдыхэн час соо ниидэжэ хүрөө», - гэжэ Виктория Орбодоева өөр тухайгаа хөөрэхэдөө мэдээсээ.

«Ондоо саг болоод байна гэжэ ойлгоноб», - гэжэ «Голос» про­ектые хүтэлэгшэ Яна Чурикова хэлэн дэмжээ бэлэй. «Энэ соносхолнуудынь үргэн экранда гараагүй үлэһэниинь халагламаар», - гэжэ Бэлигма Дор­жиевна тэмдэглэнэ. Студида хараһа­наа, зарим адаглалтануудаа хөөрөөд, «Останкино» студида урид ороһоноо дурсанашье: «Бидэ, Дымбрыловтэн - гэр бүлын ансамблиинхид, 1994 ондо Түбэй телевидениин «Останкино» студида «100 семей России-94» (Мо­сква хото) гэһэн теле-дамжуулгада буулгуулхадаа, лауреадууд боложо, япон телевизор-бэлэг абажа, бүхы үхибүүдыемнай хараһан, үргэһэн, Финансын министерствын ахамад ревизор байһан Гыма Бадмаевна Дариева эжыдээ – «гол нянькадаа» тэрэнээ бэлэглээ бэлэйбди. Энэ кон­цертыемнай Красноярскда хараһан Дандар Жапович Бадлуев («Байгал» театрай захирал) ехэ һайн сэгнэлтэ үгөө бэлэй».

Уг гарбалаймнай Москва ошоһон харгы бүхы зондо, ерээдүйн үетэн­дэ урматай урагшатай, амжалтатай байхань болтогой гээд, амтатайхан зээнэрээ тэмдэглэнэ. Тэдэнь Москва хотын ажаһуугшад ха юм. Хоюулаа дунда һургуулиин болонхой. Лизань 9-дэхи класс дүүргэнэ, Марк – 3-дахи. Баһал хүгжэмдэ дуратайнууд, бэлиг­тэйнүүд. Угаа уһанда хаяхагүй гээ­шэмнай энэл даа!

«Һайн даа!»

- Эгээл түрүүн дуулахань тон ха­рюусалгатай байхын хажуугаар ехэ хүндэ байгаа. Юуб гэхэдэ, гансал намтай хүгжэмшэд оролсоо: морин хуураар Анастасия Бубеева, гучжэнь дээрэ Владислав Шаган наадаа. Ирина Севостьянова гэжэ продюсе­раа, менеджерээ нэрлэхэ хэрэгтэй. Буряад Уласай модельернүүдэй ха­ралга Москвада февралиин эхеэр эмхидхэгдэжэ, суута модельер, эгээл һайхан дангинануудые бэлдэгшэ Ру­фина Уюинагай дэмжэлгээр бэлиг­тэй оёдолшо Евгения Мэрдыгеева­гай «Хатан» гэһэн костюм үмдэжэ, тус конкурсдо хабаадаха золтой байгааб.

Продюсер Александра Красива­ягай оролдолгоор үглөөгүүр эртэ ерэжэ, гүрлөөтэй гоё причёско ко­стюмдамни тааруулан хэһэн Алёна Амстимславскаяда баярые хүргэнэб. Мүнгэ алтаар туһалһан бүхы түрэл гаралдаа, энэ хэрэг эрхилһэн Тама­ра Ойдоповна Дагбаевадаа дохиноб, зол жаргал, элүүр энхые бултандань хүсэнэб! Багаһаа «Үнэн» соо үндыһэн би түрэл газетынгээ бүхы ажалшад­та ута наһа, удаан жаргал хүсэнэб!» - гэжэ дууша басаган дуулгана.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА