Соёл уралиг 18 jul 2023 779

«Урагшаа» гэһэн продюсерска түб ойн баяраа тэмдэглэнэ

Энэ хадаа шэнэ үеын Буряад ороной эгээ амжалтатай зохёохы түсэлнүүдэй нэгэн байһан юм.  

© фото: Саян ба Эржена Жамбаловтанай хубиин архивһаа

Байгша ондо «Урагшаа» бүлгэмэй түрүүшын CD-альбомой гараһаар 25 жэл болобо.

- Энэ диск 1997 оной декабрь һарада Пекиндэ бэшээ һэмди. Хитад руу хоёр машинаар гараабди. Бүхы гаргашануудыемнай Валерий Пунцуков гэжэ хүн даажа абаа һэн. Хитадта ябахадамнай, Шэнэхээнэй Тэмсэл гэжэ нүхэрнай туһа хүргэһыень мартадаггүйбди. Бээжэн хотодо бэшэлгэ хэхэ студидамнай үдэртөө ондоо ажалай хэгдэдэг ушарһаань бидэ һүниндөө ажалладаг байгаабди. Тиихэдэл алдар суута дуушан Тэнгэртэй танилсаа бэлэйбди. Монгол радиодо хоёр дуу бэшээ һэмди. Бидэниие суута дуушан Бүринбаяр бэшэжэ абаа һэн. Бүринбаярай һамган Урнаа баһал дуушан, багша юм. Тэрэ залуухан оюутан басагые дахуулжа ерээд, «Чингис хаан» гэжэ дуунаймнай эхиндэ дуулуулаа һэн. Тэрэ басагамнай мүнөө мэдээжэ болоһон дуушан Бабуудоржын Сэсэгмаа байгаа. Морин хуураар Бүринтүгэс гэжэ хүгжэмшэн наадаа һэн, - гээд, «Урагшаа» гэһэн түб эмхидхэн байгуулһан Саян Жамбалов дурсана.    

Уданшьегүй, 1998 оной эхеэр Валерий Пунцуков Хитадһаа шэнэ дискыемнай асараа һэн. Тэрэ үедэ Буряад орондо продюсировани гэжэ мэдэгдээшьегүй байгаа. Бүхы юумэн туршалгын аргаар хэгдэдэг һэн. Иигэжэл мүнөө үеын буряад эстрада бии болоһон, ургаһан, хүгжэһэн лэ даа гэжэ Саян Жамбалов хөөрэнэ.   

Тэрэ үедэ иимэ диск гаргаха гээшэ Буряадай поп-хүгжэмэй түүхэдэ үзэгдөөгүй, гайхамшагтай хэрэг байгаа. Тиигэжэ «Урагшаа» бүлгэм Буряад орондоо ба бусадшье можо нютагуудта онсо ялагар одон болон носоо һэн. Тэрэниие эмхидхэгшэд – Саян ба Эржена Жамбаловтан. Эдэ хоёр Буряадай поп-хүгжэмэй эгээ эрхим түлөөлэгшэд гэгдэдэг Анатолий Арсаланов, Эдуард Хайнчиков, Анатолий Воронов болон бусадые суглуулжа шадаһан юм.   Иигэжэл үндэһэн буряад аялга дуунай шэнэ шэглэл байгуулагдажа, үнэхөөр хубисхал үүсхэгдээ бэлэй.   

Фото: Саян ба Эржена Жамбаловтанай хубиин архивһаа