Ниигэм 23 oct 2023 737

Буряад-монгол зурхай октябриин 23-һаа 29 болотор

© фото: Анна Огородник

Октябриин 23, гарагай 2, буряад-монгол литээр 9.

9-эй үдэр аралжаа наймаа ябуулхада һайн. Энэ үдэр наһа барагшые хүдөөлхэгүй, гэрлэхэгүй. Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрээдэ гарахые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туу­лай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабад­тай ушаржа, «хубааралга» болоно: арсалдаан, эбэй таһаралга боложо болохо.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Октябриин 24, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10.

10-да холын замда гарахагүй.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэл­гэ эхилхэгүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Ниитэ» үүдэн нээгдэнэ: суглаанда суглархагүй, шухала уулзалгада муу.

Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Октябриин 25, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11.

11-дэ найр наада эмхидхэхэдэ, арьбажуулгын хэрэгүүдтэ һайн.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «шэмэтэй» болоно: эм найру­улхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, арьбажуулха үйлэнүүдтэ һайн. «Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай һайжарха.

Октябриин 26, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12.

12-ой үдэр тушаал эзэлхэдэ, зарлиг тунхаглахада, айраг тараг бэрихэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии маха­бадтай ушаржа, «тааралдахагүй» болоно: гарза гара­жа, хулгай худал ушаржа болохо; эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй. «Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – аминда харша.

Октябриин 27, гарагай 6, буряад-монгол литээр 14.

14-эй үдэр адуу мал хажуу тээшэ үгэхэдэ, худалда­хада, хотодо хэрэг бүтээхэдэ һайн; үрэһэ тарихагүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абаха­да һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхид­хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн. «Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан арьбажана, адуу мал үдэнэ.

Октябриин 28, гарагай 7, буряад-монгол литээр 15.

Абида бурханай дүйсэн үдэр: шэнэ гэр бараа барихада, амгалан байдалай, арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн. Ондоо тээшэ нүүхэгүй, наһа бараг­шые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид­хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхид­хэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ һайн. «Түрэлэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэл­тэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада үлзытэй, гэбэшье һүнэһэмнай толгойдоо оршоно гэжэ бү мартая.

Октябриин 29, гарагай 1, буряад-монгол литээр 16.

16-ай үдэр нүхэд болоходо, аралжаа наймаа ябуулхада, нүхэ малтахада һайн. Холын замда мордохогүй, хэрэлдэхэгүй, заргалдахагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баяли­гай, адуу малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсал болбосоролой хэрэгүүдтэ һайн. «Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник