Ниигэм 30 oct 2023 684

Буряад-монгол зурхай октябриин 30-һаа ноябриин 5 болотор

© фото: Анна Огородник

Октябриин 30, гарагай 2, буряад-монгол литээр 17.

17-ой үдэр хурим түрэ наадахагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гута­лай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа «үхэл» болоно: амидара­лай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, холын замда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу бараг.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, ураг­шатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муудаха, нюдэн бүрэлзэхэ.

Октябриин 31, гарагай 3, буряад-монгол литээр 18.

18-да айраг тараг бэрихэдэ һайн. Наһа барагшын хэрэг бүтээхэгүй.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «арьбажаха» болоно: аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, арьбажуулгын бүхы хэрэгүүдтэ урагшатай, һайн. «Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Ноябриин 1, гарагай 4, буряад-монгол литээр 19.

19-дэ бэри буулгахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада эмхид­хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, арьбажуулха үйлэнүүдтэ һайн. «Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Ноябриин 2, гарагай 5, буряад-монгол литээр 20.

20-ой үдэр арьбажуулгын бүхы хэрэгүүдтэ һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «Арьбажал» боло­но: һанаһан хэрэгүүд түргэн дундаа бүтэхэ. Сүүдтэ шүүбэри гаргуулхада, эбэй нэгэдэхэдэ, нүүхэдэ һайн. «Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалгада хабаадахагүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – ангалгада, үлэсхэлэндэ.

Ноябриин 3, гарагай 6, буряад-монгол литээр 21.

21-эй үдэр үрэһэ тарихада, захирхада һайн. Халуун уһанда орохогүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада һайн. «Айлшанай» үүдэн нээгдэ­нэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Ноябриин 4, гарагай 7, буряад-монгол литээр 22.

22-ой үдэр эрдэм номдо, уран аргануудта, зурхайда һураха хэрэгүүдтэ һайн.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага аба­хада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада, найр эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада һайн. «Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Ноябриин 5, гарагай 1, буряад-монгол литээр 23.

23-ай үдэр хотодо хэрэг бүтээхэдэ һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсал болбо­соролой хэрэгүүдтэ һайн. «Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник