Ниигэм 6 nov 2023 891

Буряад-монгол зурхай ноябриин 6-haa 12 болотор

© фото: Анна Огородник

Ноябриин 6, гарагай 2, буряад-монгол литээр 24.

24-эй үдэр нүхэсэхэдэ, хэлсээ баталхада һайн. Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, ураг­шатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Ноябриин 7, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25.

Хандамын дүйсэн үдэр. 25-да аралжаа наймаа ябуулхада, наһа барагшые хүдөө табихада һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Гарагай гал махабад одоной уһан махабад­тай ушаржа, «үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ, иланга­яа эмнэлгэ эхилхэгүй. «Түрэлэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Ноябриин 8, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26.

26-да газар хахалхада, айраг тараг бэри­хэдэ һайн. Аралжаа наймаа хэхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг дал­лага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй. «Байшанай» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Ноябриин 9, гарагай 5, буряад-монгол литээр 26 (дабхарлаба).

26-ай үдэр газар хахалхада, айраг тараг бэри­хэдэ һайн. Аралжаа наймаа хэхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй дал­лага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсал, болбосоролой хэрэгүүдтэ һайн. «Байшанай» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Ноябриин 10, гарагай 6, буряад-монгол литээр 27.

27-ой үдэр айраг тараг бэрихэдэ, наһа бараг­шые хүдөөлхэдэ һайн. Нүхэсэхэдэ, хэлсээ батал­хада, хурим түрэ наадахада муу.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «таарахагүй» болоно: гарза гаража, хулгай дээрмэ боложо болохо, шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. «Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Ноябриин 11, гарагай 7, буряад-монгол литээр 28.

28-ай үдэр бэри буулгахагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага аба­хада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «таарахагүй» болоно: гарза гаража, хулгай дээрмэ боложо болохо, шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. «Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Ноябриин 12, гарагай 1, буряад-монгол литээр 29.

29-эй үдэр нирманарати замбиһаа бурхад буужа, хүнүүдэй үйлэдэһэн һайн, муу хэрэгүүдые сэгнэдэг. Муу муухайе, дайсанаа дараха үйлэнүүдтэ һайн. Бэри буулгахагүй, наһа бараг­шын хэрэг бүтээхэгүй, адуу мал худалдахагүй, аралжаа наймаа ябуулхагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсал болбосо­ролой хэрэгүүдтэ һайн. «Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник