Ниигэм 22 nov 2023 726

Уран үгэтэй нютагайнгаа хүбүү дурсан...

ЛОПСОН ГЕРГЕНОВЭЙ ТҮРЭҺӨӨР 50 ЖЭЛДЭ
Түнхэнэй аймагай Охор-Шэбэрэй hургуулиин газаа шэнэхэн саhан дээгүүр хүхилдэн наадан үхибүүдэй таража байхые хараад, гансатал ухаандамни Лопсон Гергеновэй уянгата мүрнүүд hанагдаа:
«Саhанай ороходо, hургуулиин газаа Садатараа басагадые саhаар шэдэхэдээ, Бүришье ехээр онохоо hанадаг hэм, Басагадай дундаhаа шамайе шэлэн…»

Энэл соморхон модон hургуулида Лопсон Гергенов 9-дэхи класс болотороо hураа. Түрүүшын багшань Ангелина Ешиев­на Цыденова байгаа. Дүрбэн баса­гад, 9 хүбүүд эбтэй эетэйхэн эрдэм шудалаа.

- Дүрбэдэхи класста hуража байха­дамнай, манай hургуули багшалхаяа Сергей Гармаевич Ошоров ерэhэн юм. Бидэниие шүлэг бэшэгты гэжэ уряалаа бэлэй, бултал туршаа hэмди. Тиихэдээл Лопсомнай бэшэжэ эхи­лээ hэн. Бултанаа дахуулаад, эб нэгэн ябагша hэмди. Мэдээжэ поэт, журна­лист нүхэрнай маанадтаа хэдыдэшье анхаралтайгаар хандажа, юрэ бусын сагта ходо ехэ дүтөөр харилсажа ябаабди, – гэжэ хара багаhаа сугтаа hураhан Баирма Ламинова хөөрэнэ.

«Охор-Шэбэрэй hурагшад hанаа сэдьхэлээрээ сагаан, номгон, эбтэй эетэй», - гэжэ багшын ажалай вете­ран Софья Будаевна Имескенова тэмдэглэнэ. Анханhаа буряадаараа зугаалжа үндыhэн үхибүүд сааша­даа түрэл хэлэнэй багша Галина Гомбоевна Тонтоевагай хүтэлбэри доро бүришье ульгам уран хэлэтэй боложо ургаа.

«- Абынгаа 80 наhанайнь ойдо Лопсон эжы, абадаа зорюулжа, шүлэг уншаа бэлэй, заахан Лариса баhал шүлэг хөөрөө hэн, тиихэдэнь ямар иимэ түрэл хэлэндээ бэрхэ үхибүүд гээшэб гэжэ hанагша hэм, - гээд, хаяа хадхажа, бүхы наhаараа хүршэнэр байhан Тамара Шагдаржаповна Миронова дурсана.

Охор-Шэбэртэ табан Эхэ- Геройнууд тиихэдэ ажаhуугаа. Саг үргэлжэ эдэ эжынэр hургуулиин найр нааданда уригдадаг байгаа. Лопсоной эжы - Елена Лопсоновна Гергенова ёохор наадандаа бэрхэ, ёhо заншал hайн мэдэхэ, үхибүүдтэ ехэ hонирхолтойгоор хөөрэдэг бэлэй. Ажалша абатай, энэрхы эжытэй, дахуулан дүмэн ябаха олон эгэшэ аханартай Лопсон Гергенов: «Нүхэдөөр талаантайб», - гэдэг hэн. Аба эжынгээ уурхайhаа далижан гарахадаа, алишье сагта арюун сэбэр нютагаа, аха дүүнэрээ, нүхэдөө ходол дурсан дуулан ябаа.

Аймаг дотор үнгэргэгдэhэн буряад хэлэнэй hайндэртэ нюта­гайнгаа поэт Лопсон Гергеновэй шүлэгүүдые уншажа, Охор-Шэбэрэй шабинар мүнөө жэл амжалтануудые туйлаа. Арина Ошорова, Батор Уба­шеев, Лилиана Шакталаева болон бусад үхибүүд Лопсон Гергеновэй 50 жэлэйнь ойдо hургуулидань үнгэргэгдэхэ уран зохёолой хүгжэмтэ найрта бэлдэжэ байна. Тиихэдэ сэсэрлигэй үхибүүд, табатай Туяна Дармаева, Дашима ба Дарима Гер­генованууд баhал энэ харалганда хабаадаха хүсэлтэй.

Автор: Ешигма ЦЫБЕНОВА