Ниигэм 25 dec 2023 872

Буряад-монгол зурхай декабриин 25-hа 31 болотор

© фото: Анна Огородник

Декабриин 25, гарагай 2, буряад-монгол литээр 14.

14-дэ адуу мал худалдахада, хотодо хэрэг бүтээхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амида­ралай хүсэн һуларна, шухала хэрэгүүдые эрхилхэгүй, эм найруулхагүй. Энэ үдэр «сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Декабриин 26, гарагай 3, буряад-монгол литээр 15.

Абида бурханай дүйсэн үдэр.

15-да гэр байрануудые барихада, рам­найлхада, үрэһэ тарихада, арьбажуулгын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн. Бэри буулгахагүй, нүүхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг дал­лага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Гарагай уһан махабад одоной гал маха­бадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые эрхилхэгүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй. «Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгойдо оршоно.

Декабриин 27, гарагай 4, буряад-монгол литээр 16.

16-да нүхэд болоходо, аралжаа наймаа ябуулхада, нүхэ малтахада һайн. Холын замда мордохогүй, хэрүүл ама гаргахагүй, заргалдахагүй.

Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрэ­эдэ гарахые, шэнэ ажалда орохые, сэрэгтэ мордолгые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хубаарал» болоно: нүхэдтэеэ эбэй таһаржа болохо. «Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Декабриин 28, гарагай 5, буряад-монгол литээр 17.

17-до худалдаа наймаа ябуулхада, наһа барагшын үйлэнүүдые бүтээхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хубаарха» болоно: нүхэдтэеэ эбэй таһаржа болохо. «Бэри­ин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэн бүрэлзэхэ, зүһэ шарай муудаха.

Декабриин 29, гарагай 6, буряад-монгол литээр 18.

18-да айраг, тараг бэрихэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «тааралдахагүй» болоно: хулгай дээрмэ ушаржа, гарза гара­жа болохо; шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй. «Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Декабриин 30, гарагай 7, буряад-монгол литээр 18 (дабхарлаба).

18-да айраг, тараг бэрихэдэ һайн.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага аба­хада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй. «Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туу­лай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Декабриин 31, гарагай 1, буряад-монгол литээр 19.

19-дэ зөөлэн хэрэгүүдэй үдэр. Бэри буулгахагүй, наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидара­лай хүсэн һуларна; эхилһэн бүхы хэрэгүүд муу хойшолонтой; эмнэлгэ эхилхэгүй. «Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник