Ниигэм 29 jan 2024 779

Буряад-монгол зурхай январиин 29-hөө февралиин 4 болотор

© фото: Анна Огородник

Январиин 29, гарагай 2, буряад- монгол литээр 19

19-дэ бэри буулгахагүй, наһа бараг­шын хэрэгүүдые бүтээхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – һайн нүхэртэй ушарха.

Январиин 30, гарагай 3, буряад- монгол литээр 20

20-до дэлгэрүүлхэ үйлэнүүдтэ һайн. Замда гарахые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һайн үдэр.

Гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «арьбажаха» болоно: аралжаа наймаа ябуулха­да, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, үрэһэ тарихада болон арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ангалгада, үлэсхэлэндэ.

Январиин 31, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 21

Тэрсүүд үдэр харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэнүүдые, хүдөө гаргахые тэбшэхэ. 21-дэ үрэһэ тарихада һайн. Халуун уһанда орохогүй.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хуба­арал» болоно: эбэй таһаржа болохо.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айл­шадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Февралиин 1, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 21 (дабхарлаба)

Тэрсүүд үдэр харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэнүүдые, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ. 21-дэ үрэһэ тари­хада һайн. Халуун уһанда орохогүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айл­шадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Февралиин 2, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 22

22-то һуралсал эхилхэдэ, урлалай аргануудта һурахада, зурхай шудалха­да урагшатай.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «тааралдахагүй» болоно: амидара­лай хүсэн һуларна; хулгай дээрмэ ушаржа, гарза гаража болохо. шуха­ла хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Февралиин 3, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 23

23-да хотодо хэрэг бүтээхэдэ ураг­шатай.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «тааралдахагүй» болоно: амидара­лай хүсэн һуларна; хулгай дээрмэ ушаржа, гарза гаража болохо. шуха­ла хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Февралиин 4, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 24

24-дэ нүхэд болоходо һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одо­ной гал махабадтай ушаржа, «арьбажа­ха» болоно: үрэһэ тарихада, аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, урьһалхада, арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник