Ниигэм 5 feb 2024 818

Буряад-монгол зурхай февралиин 5-hаа 11 болотор

© фото: Анна Огородник

Февралиин 5, гарагай 2, буряад-монгол литээр 25.

Хандамын дүйсэн үдэр.

25-да үрэһэ тарихада, наһа барагшын хэрэг бүтээхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, түрэ хурим наадахада, найрлахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, урагшатай, һайн.

«Түрэлэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Февралиин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 26.

26-да газар хахалхада, айраг тараг бэрихэдэ һайн. Адуу мал худалдахагүй, юумэ андалдахагүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлзы жаргаланда.

Февралиин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 27.

27-до наһа барагшын хэрэг бүтээхэдэ, айраг тараг бэрихэдэ һайн. Хурим түрэ наадахагүй.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «аршаан» болоно: эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, халуун уһанда ороходо һайн, мүн баһа худалдаа наймаанай болон арьбажуулгын бүхы үйлэнүүд урагшатай.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Февралиин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 28.

Дүгжүүбэ хурал.

28-да наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хубаарал» болоно: эбэй таһаржа болохо.

«Үхээриин» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аман дэлгэрхэ.

Февралиин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 29.

Бүтүү үдэр (གནམ་གང་།).

9:00 сагта Ивалгын дасанда Мандал Шива Хурал.

19:00 - Балдан-Һама һахюуһан.

29-дэ дайсанаа, далдын муу һайниие дарахада урагшатай.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушаржа, «сиддхи» болоно: һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр байра барихада, газар худалдажа абахада, зохёоһон бүтээлнүүдээ эблүүлхэдэ, хэблүүлхэдэ һайн.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Февралиин 10, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 1.

05:00 Сиидэр Һама Хурал. Сагаалган.

Шэнын 1-дэ һанаһанаа бүтээхэдэ, газар хахалхада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушаржа, «сиддхи» болоно: һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр байра барихада, газар худалдажа абахада, зохёоһон бүтээлнүүдээ эблүүлхэдэ, хэблүүлхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «аршаан» болоно: эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, халуун уһанда, ороходо һайн, мүн баһа худалдаа наймаанай болон арьбажуулгын бүхы үйлэнүүд урагшатай.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Февралиин 11, гарагай 1, буряад-монгол литээр 2.

Сагаан һарын Монлам Ченмо хуралнууд эхилнэ. Могой жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

2-то ноёной тушаал эзэлхэдэ, пеэшэн табихада, үрэһэ тарихада, арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусадшье эзэдэй байбалшье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «арьбажаха» болоно: үрэһэ тарихада, аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, урьһалхада, арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник