Ниигэм 21 feb 2024 845

Нютагаа һэргээхын тулада

Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряадта аяншалга хүгжөөхын тулада уласай засаг зургаан элдэб хэмжээнүүдые абана. Тиигэхэдээ хүдөө аймагуудай эрхилһэн томо-томо хэмжээ ябуулгануудые дэмжэжэ, мүнгэ һомолдог болонхой. Буряад Уласай Аяншалгын яаман 12 муниципальна байгуулгын 19 мэдүүлгэ хараалжа, байгша ондо хаана ямар хэмжээ ябуулга дэмжэгдэхэб гэжэ дүн гаргаба.

© фото: Светлана Цыбикдоржиевагай гэрэл зураг

Гэр бүлын болон амтан эдеэ­нэй «Щучка fest - 2024» гэһэн хэмжээн Сурхайта нуурые олондо мэдээжэ болгохо гээд эм­хидхэгшэд найдана. Тиихэдэ «Арьяа Баала – хуби заяанай маани» гэһэн хэмжээ ябуулга Захааминай Са­нагада бодхоогдоһон бурханай мантан томо дүрэ-хүрэгэй үбэртэ эмхидхэгдэжэ, мүн лэ олон аянша­дые татаха аабза. Байгал шадарай аймагта болохо навигациин нэ­элтэ, түүхын болон хизаар ороноо шэнжэлэлгын «Хүннү империин мүрөөр» гэжэ түсэл ба Северобай­кальск хотын «Хойто зүгэй Байгал - 2024» гэһэн хэмжээ ябуулга байгша ондо гүрэнһөө мүнгэн дэмжэлтэдэ хүртэбэ.

Мүнөө дээрээ Буряадта эгээл олоор зониие суглуулдаг хэмжээ ябуулгануудай тоодо Загарайн Асагадай «Талын нүүдэлшэндэ» үнгэрдэг «Аяншадай ая дуун» боло­но. Тус хэмжээ ябуулга Буряадһаа холо гадуур суутай болонхой ааб­за. Тиихэдэ үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ баһал тэндэ Сагаан һарада зорюулжа эмхидхэгдэһэн үбэлэй буряад наадануудай «Аса­гад-Наадам» мүн лэ аяншадай анхарал татаха үүргэтэй. Буряадай аяншалгын сайд Алдар Доржиевай тэмдэглэһээр, энэ хэмжээ ябуулга саашадаа жэл бүри уласай хэмжэ­эндэ үнгэржэ байха. Ябан ошон, федеральна, уласхоорондын хэм­жээнэй болон ургажа болохо.

Хосорхоёо байһан хүдөө һуурингууд аяншадай яба­жа эхилһээр хүгжэлтэ абажа, бүхэдэлхэйн хэмжээнэй курорт боло­тор ургаһан жэшээнүүд бии гээшэ. Хүн зониие гайхуулма хэмжээ ябуул- гануудые үүсхэжэ, һаргама һайхан байгаалияа, хүндэмүүшэ улад зоноо, үндэһэн соёлоо олондо мэдүүлхын тулада үүсхэгдэһэн түсэлнүүд гүрэнэй талаһаа дэмжэлтэдэ хүртэжэ байһандань баярламаар.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Светлана Цыбикдоржиевагай гэрэл зураг