Ниигэм 21 feb 2024 1657

Абарга бүхэшүүлэй аба эжы хоёр

Буурал Буряадайнгаа үзэсхэлэнтэ hайхан Баргажан нютагта оршодог Лугшахаанда Очир Бухаевич, Валентина Будаевна Цыреновтэн гэжэ орон нютагтаа мэдээжэ айл бүлэ ажаhуудаг юм.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

Арбан үхибүүдэй хайрата аба эжы хоёр эрхим бэрхэ хүбүүд басагадые үндылгэжэ, хүлыень дүрөөдэ, гарыень ганзагада хүргөө.

Хүндэтэ Очир Бухаевич эдэ үдэрнүүдтэ домогто дала наһанайнгаа ойн баярые үри хүүгэдэйнгээ, түрэл гаралайнгаа дулаахан дүхэригтэ тэмдэглэнэ.

«Абамнай 1954 ондо Буксыхен hууринда Цыренов Буха Елбоевич Дунсан Харамаевна хоёрой гэр бүлэдэ түрэhэн юм. 1961 ондо Луг­шахаанай эхин hургуулида орожо, һүүлдэнь Уланай дунда hургуулида һураа», - гээд, үхибүүдынь бэшэнэ.

Очир Бухаевич 1968 ондо Уланай 22-дохи партсъездын колхоздо гахайшанаар хүдэлжэ эхилһэн юм. 1972 оной хабар сэрэгэй албанда татагдаа. Эрэ хүнэй уялга жэншэдгүй һайнаар дүүргэһэнэй удаа 1974 оной хабар нютагаа буса­жа ерээ һэн.

Тиигээд түрэл Уланайнгаа колхоз­до элдэб ажалда хүдэлөө. Ажалша бүхэриг, урагшаа һанаатай хүбүүн 1974 оной декабрь һарада Лугшахаа­най комплексно бригадада бригади­рай туһалагшаар томилогдоо.

Жэл үнгэрһэнэй удаа Очир Бухае­вич энэл бригадынгаа бригадираар хүдэлжэ эхилээ.

1978 ондо партийна hургуулида эльгээгдэжэ, амжалтатайгаар дүүргэһэн. Ажалайнгаа намтар саа­шадаа Уланай колхозой һү һаалиин фермэдэ үргэлжэлүүлээ. Бригадираар ажаллаа, һүүлдэнь колхо­зой хониной бригадануудые хүтэлбэрилөө. Наһанайнгаа ама­ралтада гарабашье, олоной түлөө оролдоһоор ябаа. Лугшахаанда олон жэлдэ староста ябаһан байна.

«Очир Бухаевич наһанайнгаа хани нүхэр Валентина Будаевнатайгаа бууса нютагтаа табан хушуу малаа хаража, үлгэн дэлхэйнгээ үргэмжөөр үнэр hайхан ажаhууна. Үндэр наһатай аба эжы хоёр мүнөө 28 амтатайхан аша зээнэртэй.

Очир Бухаевич Валентина Буда­евна хоёр абарга хүсэтэй эрхим тамиршадай аба эжы хоёр гээд олондо мэдээжэ юм. Үхибүүдынь сүлөөтэ барилдаагаар суута тамиршад-сүлөөтэ барилдаагаар спортын мастернууд. Хоёрынь улас­хоорондын тамирай мастернуудай нэрэ зэргэтэй. Нэрэ түрэтэй барил­даашан – Батор Цыренов ветерану­удай дунда дэлхэйн абарга, дэлхэйн мүрысөөнүүдэй хоёр дахин чемпи­он, Буряад Уласай габьяата һорин хүмүүжүүлэгшэ. Жаргалма басаган мүн лэ тамирай талаар ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан: сүлөөтэ барилдаагаар дэлхэйн абарга, Яры­гинай мүрысөөнүүдтэ гурба дахин, хоёр дахин Россиин абарга боложо тодорһон. Шамбай шадалтай Борис элдэб мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, хоёр дахин түмэр унаа шүүhэн юм. Тиихэдэ Костя хоёр дахин сүлөөтэ барилдаагаар ба гар тулалдаанай спортын мастер болоһон.

«Эрьехэ наран ээлжээтэй юм. Хүн ходо муу ябадаггүй. Ямаршье сагта урма зоригоо алдангүй ябаха хэрэг­тэй», - гээд, Очир Бухаевич хэлэдэг.

Эсэгынгээ нэрые холо ойгуур суурхуулжа ябаһан үхибүүдынь гэр бүлэнүүдээрээ хүндэтэ абаяа 70 наһанайнь ойн баяраар хани халуунаар амаршалжа, бэеын элүүр энхые, зол жаргалые, олон жэлдэ хүхюун дорюун, урма баяртай ябахы­ень хүсэнэд.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Гэр бүлын архивһаа