Ниигэм 26 feb 2024 970

Һургаал заабарияа хэлэжэ ябаһаар

Захааминай аймагай Yлэгшэн нютагай эгээл аха захатан – буряадаараа 95 наhаяа угтажа байhан Буда Шултумович Шагдуржаповые Сагаалганай hайндэрөөр нютагаархидынь амаршална.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

Буда Шултумович шаалхатан угай хүн юм. Yбгэн абань Шаалхын Дэлгэр гээшэ баян хүн байhан. Хамалган хашалганай үедэ Красноярскын хизаар руу сүлэгдэhэн. Буда Шултумовичай эжы Сэбэг Далаевна наhанайнгаа нүхэр Дэлгэрэй Гомботой мүн лэ сүлэлгэдэ ябуулагдаhан. Сэбэг Далаевна гансаараа нютагаа бусажа ерэhэн юм.

Буда Шултумович наhаараа түрэл ажахыдаа хүдэлөө. Бухгал­тер, парторг ябаа. Сельсоведтэ ажаллаа. Партиин гэшүүн хадаа ниитын ажабайдалда эдэбхитэй хабаададаг, зондоо туhатай байгаа. Мүнөө Буда Шултумович багшын ажалай ветеран Мария Дугаровна нүхэртэеэ Улаан-Үдэдэ ажаhууна. Нютагайнгаа түүхэ, колхоз байгуулалтын хаhа, hонин намтар­тай зон тухайгаа залуушуулда хөөрэжэ үгэдэг. Жэшээлбэл, ажалай болон дайнай ветеранууд тухай, Тарбажаан, Гэндэн, Билдаани Сэрэн тухай хөөрэжэ үгэhэниинь Yлэгшэн тухай номууд соо оронхой. Буда Шултумович Ород Улас соогоо, Буряад орондоо мэдээжэ болоhон хүгжэмшэн, дуушан Лудуб Очировай үбгэн абань болоно.

Урданайнгаа түүхэ, ёhо заншал тухай хөөрэжэ үгэдэг нютагайнгаа хүндэтэй таабайе - Буда Шултумови­чые хани нүхэр Мария Дугаровна­тайнь шэнэ Луу жэлээр амаршалаад, hургаал заабарияа бидэндээ олон жэлдэ хэлэжэ ябахыень хүсэе.

Автор: Цэпэлма САНЖЕЕВА

Фото: Гэр бүлын архивһаа