Ниигэм 28 feb 2024 594

Эжы абатаяа эб хамтадаа

Сагаан һарын үедэ Улаан-Үдын 29-дэхи буряад гимнази шагай наадаар мүрысөө эмхидхэдэг һайхан заншалтай болоһоор 8 жэл гүйсэбэ. Февралиин 22-то үнгэргэһэн арадайнгаа наада Гэр бүлын жэлдэ зорюулжа, Буряадай ниислэлэй һургуули болон сэсэрлигүүдэй түлөөлэгшэдые угтан абаба.

© фото: Сарюуна Эрдынеева

 Улаан-Үдын 8-дахи, 20-дохи, 26-дахи, 32-дохи, 37-дохи, 49- дэхи, 63-дахи һургуулинуудай шабинар, «Журавлёнок» болон «Земляничка» сэсэрлигүүдэй хүмүүжэмэлнүүд гэртэхинтэеэ хамта шагай наадахаяа ерээ. Буряад гимна­зиин һурагшад тэдэндэ бэлиг шада­барияа харуулһан концерт-наада бэ­лэглээ. Түрэлхидынь үхибүүдэйнгээ тоглолто хаража, сэдьхэлээ ханаан һуугаа һэн.

«Эмхидхэлэй хорооной зүгһөө гимназиин захирал Баир Дониров үгэ абахадаа, иигэжэ дуулгаа: «Жэл бүри ондоохоноор хэхэ гэжэ оролдонобди. Байгша он гэр бүлэнүүдтэ зорюулагдана хадань үхибүүдые гэртэхинтэйнь хамта хабаадуулха гэжэ шиидээбди. Бүхыдөө 30 гэр бүлэ оролсоно».

Хоёр лэ шэглэлээр наадан үнгэрөө: шагай няһалалга ба мори урилдаан. Бүлэ бүхэн заабол хоёр номинацида наадаха ёһотой байгаа. Улаан-Үдын 20-дохи һургуулиие түлөөлһэн Дымаевтанай бүлэ Гран-при шан абаа. Эмхидхэгшэ һургуулиин – 29-дэхи гимназиие түлөөлэгшэ Ринчиновтэнэй ба Хамисовтанай бүлэ 1-дэхи ба 2-дохи һууринуудта хүртөө. Улаан-Үдын 32-дохи һургуули түлөөлһэн Ракша­евтанай бүлэ 3-дахи һуурида гараа.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеева