Ниигэм 28 feb 2024 1085

Улаан-Үдэ хотын «Эрхим багша»

Буряадай ниислэлдэ түрэл хэлэеэ түүрээн заадаг багшанарай дунда эрхим мэргэжэлтэн элирүүлэгдэбэ. 8 хабаадагшад сооһоо 29- дэхи буряад гимназиин буряад хэлэнэй багша Жибзема Базарова гол шан - Гран-придэ хүртөө гээд, абаһаар лэ дуулганабди.

© фото: Энэ хуудаһа Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ Гэрэлма Дымчиковагай гэрэл зураг

Буряад Уласта «Эрхим багша» 20-ёод жэлэй туршада эмхидхэгдэ­жэ, буряад хэлэ ба уран зо­хёол заадаг багшанарта тон ехэ дэмжэлгэ болоно гээшэ. Заншалта болоһон урил- даанда мэргэжэлтэд дура­тайгаар хабаадажа, мэргэ­жэлээ дээшэлүүлнэ. Буряад Уластаа шалгарһан эрхим багшанар һүүлшын хоёр жэл­дэ бүхэроссиин хэмжээндэ гараха аргатай болоһониинь һайшаалтай. Юуб гэхэдэ, түрэл хэлэ зааха багшанарай дунда аминдаа бүхэроссиин урилдаан эмхидхэгдэжэ эхи­лээ.

Улаан-Үдэ хотын буряад хэлэнэй багшанарые 29-дэхи буряад гимнази хүндэлэн угтан абаа. Урилдаанда хабаадаһан 8 багша хэдэн шата дабажа гараһан байна. Жэшээлбэл, Улаан-Үдэ хотын эрдэм һуралсалай таһагай хүтэлбэрилэгшэ Татьяна Митрофановатай уулзалгада буряад хэлэнэй хүгжэлтэ тухай хубаалдаа.

«47-дохи дунда һургуулиин дэргэдэ үнгэргэгдэһэн шан барюулгын баяр ёһололдо бүхы хабаадаһан 8 багша гарай бэлэгүүдтэ, грамота дипломоор шагнагдаа. «Ёһо заншал сахигша», «Эрмэлзэл», «Найдал» болон «Дүршэлтэй багша» гэһэн шэглэлнүүдээр тэдэ шалгараа.

33-дахи гимназиин буряад хэлэнэй багша Марина Лео­нидовна Токуренова 3-дахи шатын диплом абаһан байна. 47-дохи һургуулиин Арюна Геннадьевна Дымбрылова 2-дохи шатын диплом абаа. 32-дохи һургуулиин Баярма Пурбожаповна Лыгденова 1-дэхи һуурида гараа. Гол шан – Гран-придэ 29-дэхи буряад гимназиин эхин классай болон буряад хэлэнэй багша Жибзе­ма Баировна Базарова хүртөө.

«Иимэ томо урилдаануудта хабаадажа үзөөгүй байгааб. Тиимэһээ шата бүхэндэ бэл­дэхэдээ, ехээр һанаата боло­об. Эндэ шүүжэ шадаһандаа, өөрөөшье тон ехээр гайхабаб. Энэ һайхан Кубогни гэртэм­ни эгээл хүндэтэй газарта табигдаха. Хараад лэ, бүри ехээр ажалдаа оролдосотой­гоор хандажа, үндэр юумэндэ эрмэлзэхэб гээд һанагдана», - гэжэ Улаан-Үдэ хотын «Эрхим багша» Жибзема Базарова мэдүүлнэ.

Улаан-Үдын урилдаанда шалгарһан дүрбэн эрхим багша уласай хэмжээндэ хабаадаха аргатай болобо. Тус хэмжээн март һарада болохоор хараалагданхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Энэ хуудаһа Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ Гэрэлма Дымчиковагай гэрэл зураг