Ниигэм 28 feb 2024 866

«Бүхы бүлөөрөө»

Даши, Сожилма Анчировтан 3 үхибүүдтэй. «Бүхы бүлөөрөө» гэһэн түсэлдэ олон үхибүүдтэй Буряадай бүлэнүүдтэй хамта хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй оролсоно. Россида соносхогдоһон Гэр бүлын жэлдэ тус түсэл зорюулагдана.

© фото: egov- buryatia.ru

7 хоногой нэгэ удаа бүлэнүүд даабаринуудые дүүргэжэ, дүнгүүдыень гэршэлһэн гэрэл зурагуудые ниигэмэй сүлжээндэ табина. “Даабаринууд һонирхолтой, тиимэшье хүндэ бэшэ, гэр бүлын гэшүүдэй холбоо улам бэхижүүлнэ”, - гэжэ Даши Сожилма хоёр тэмдэглэнэ. Сожилма Анчирова «ВКонтакте» бүлгэмдэ өөрын хуудаһатай. Тэндэ гэрэй эзэн эхэнэр гэрэл зурагуудаа табидаг, сүлөө сагаа яажа үнгэргэдэг байһанаа хөөрэдэг.

– Нэн түрүүн гэр бүлэеэ, үхибүүдэйнгээ томо болохые, ажалай болон амаралгын сагуудые харуулдагбди, бүлын асуудалнуудые шиидхэдэгбди, - гэжэ Даши Анчиров тодорхойлно.
Анчировтан «Бүхы бүлөөрөө»  түсэлэй даабаринуудые дуратайгаар, наадан дундаа дүүргэдэг. Жэшээнь, эндэ һая тэдэ музей ошожо, сагаа туһатайгаар үнгэргэбэ, гэрэл зурагуудаа буулгаба.

«Бүхы бүлөөрөө»  түсэлдэ Россиин ямаршье бүлэ хабаадаха эрхэтэй. 7 хоногой 1 удаа музей ошохо, мүрысөөндэ хабаадаха, гараараа юумэ хэхэ гэхэ мэтэ хүнгэн даабаринууд бүлэнүүдтэ эльгээгдэнэ. Даабари дүүргэһэнэй удаа бүлын гэрэл зураг  #ВсейСемьей, #всейсемьей03 тэмдэгтэйгээр сүлжээндэ табиха эрилтэтэй. Эмхидхэгшэд илагшадта Росси дотор аяншалгын 100 шангуудые бэлдэнхэй. 

«Бүхы бүлөөрөө» түсэл «Би үхибүүдтэ туһалнаб» гэжэ олониитын эмхиин үүсхэлээр бэелүүлэгдэнэ. Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын соносхоһон Гэр бүлын жэлдэ хэмжээ ябуулга зорюулагдажа, бүлын заншалта баялигуудые бэхижүүлхэ  үүргэтэй. Гэр бүлын гэшүүд түсэлэй ашаар бэе бэедээ улам дүтэ болохо гэжэ эмхидхэгшэд этигэжэ, эгээл эдэбхитэй хабаадагшадта олон тоото бэлэгүүдые бэлдээ. 2024 оной апрель һарада түсэлэй дүнгүүд согсологдохо юм.

 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: egov- buryatia.ru