Ниигэм 28 feb 2024 906

Элшэн сайдтай уулзаба

Февралиин 26-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Россида Шри-Ланка гүрэнэй элшэн сайд Джанитой Лиянагетай уулзаба.

© фото: egov-buryatia.ru

 - Манда ерэхэ саг олоһондотнай баяртайб. Үшөө үбэлэй сагта! Энэ удаа Байгалай мүльһэ хараха аргатай байхат. Байгалда Россиин Юрэнхылэг­шын шиидхэбэреэр дэлхэйн хэм­жээнэй уласхоорондын кампус байгуулагдаха. Тэндэ эмнэлгын шэнэ университет баригдаха. Мүнөөдэр лабораторинуудай, бэшэшье байшангуудай түлэб бэлдэгдэжэ байна. Классическа эмнэлгэ арадай заншалта Аюр­веда эмнэлгэтэй нэгэдүүлхэ арга боломжонууд тухай урид хэлсэһэн байнабди, тэрэнээ үргэлжэлүүлхэ бэлэн байһанаа мэдүүлнэбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Болбосоролой һалбарида хамта ажаллаха асуудал мүн лэ зүбшэн хэлсэгдэбэ, тэрэ тоодо хоёр талаһаа оюутадаар ба ламанараар андалдалга, буддын шажанай хамтын эблэл байгуулга, классическа ба заншалта эмнэл­гын нэгэдэлгэ. Мүн наймаанай һалбарида суг хамта ажаллаха, аяншалга хүгжөөхэ түсэб табиг­дана.

- Шри-Ланка гүрэнһөө аян­шалга хүгжөөхэбди. Мүн Байгал руу, илангаяа үбэлэй сагта. Бай­гал харахаһанай удаа өөрөө энэ хэрэг ябуулха аргатай болохоб. Эндэ бүхы юумэн һайнаар эмхид­хэгдэнэ, тиимэһээ би 2-дохиёо танда ерэбэб, - гэжэ элшэн сайд тэмдэглээ.

Джанита Лиянаге Ивалгын дасанай дид-хамба ламатай, Буддын шажанай университедэй хүтэлбэрилэгшэтэй, Буряадай гүрэнэй университедэй эмнэл­гын таһагай оюутадтай уулзаба. Улаан-Үдын авиазавод хүрөө.

Джанита Лиянаге анха түрүүшынхиеэ Буряад орон руу 2023 оной август һарада Буддын шажанай уласхоорондын 1-дэхи хуралдаанда ерэһэн байна. Элшэн сайд хэмжээ ябуулга тии­хэдэ үндэрөөр сэгнээ һэн.

2024 оной намар Улаан- Үдэ хотодо, Ивалгын дасанда үнгэргэгдэхэ Буддын шажанай уласхоорондын 2-дохи хурал­даанда бэлдэлгэ эхилэнхэй. Хуралдаанай нэгэ үдэр Бандида хамба лама Даша- Доржо Этигэ­ловтэ зорюулагдаха. Гадна Бан­дида хамба ламын институдай байгуулагдаһаар 260 жэлэй ойдо дашарамдуулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ юм. Эдэл үдэрнүүдтэ Ивалгын дасанай Согшон дуган нээгдэхээр хараа­лагдана.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: egov-buryatia.ru