Ниигэм 10 apr 2024 562

Хошуун-Үзүүртэ хүшөө табигдаха

Буряадай арадай поэт, Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Гунга Чимитовэй 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэжэ эхилээ.

Гунга Гомбоевич Мухар-Шэбэрэй аймагай Хошуун- Үзүүр тоонтотой. Агуу бэлигтэй уран шүлэгшэнэй дурасхаалда зорюулагдаһан үйлэ хэрэгүүд нютаг дээрэнь эмхидхэгдэнэ. Жэшээнь, апрелиин 24-дэ Хошуун- Үзүүрэй «Туяа» сэсэрлигтэ «Гунга Чимитовэй зохёолнууд» гэһэн хэмжээ ябуулга болохо.

Тус сэсэрлигтэ багашуулые түрэл хэлэндэнь һургаха хэрэгтэ ехэхэн анхарал хандуулагдадаг. Ургажа ябаа үетэн элитэ поэдэй шүлэгүүдые уран гоёор хөөрэхэ, баснинууд­тайнь болон бусад уран зохёолнуудтайнь танилсаха. Мүн лэ энэ нютагай дунда һургуулида суута поэдэй гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан хэшээлнүүд болон бусад хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ.

Уран үгын хүсөөр Түгнынгөө тала дайдые, Буряад ороноо магтаһан нютагайнгаа поэдэй хүшөө хошуун- үзүүрэйхид бүтээхэ гэжэ бодоо. Нангин энэ хэрэгыень дунда һургуули элдэб онуудта дүүргэһэн һурагшад ехэтэ дэмжэжэ, шадаха зэргээрээ туһалха.

Гунга Гомбоевич олон тоото шүлэгүүдэй, баснинуудай согсолбориин автор болоно.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА