Ниигэм 10 apr 2024 446

Арбан сая анхаран хараа

Апрелиин 6-да уласхоорондын «Россия» үзэсхэлэн- хуралдаанда 10 саядахи айлшан дансалагдаба. Ярославль хотодо ажаһуудаг Константин Панфилов наһанайнгаа нүхэр Екатеринатай үзэсхэлэндэ ерээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Бидэ һанагдаагүйгөөр 10 саяда­хи айлшад болобобди, үзэсхэлэндэ түрүүшынхиеэ ерээбди. Һанаанда ороогүй һонин бэлэг, би ехэ баяртайб, - гэжэ Константин Панфилов хөөрэбэ. «Россия» гэжэ туйлалтануудай үзэсхэлэнэй захиргаан, «Росатом» гэжэ гүрэнэй корпораци Констан­тин Панфиловта, тэрэнэй наһанай нүхэр Екатеринада Мурманск хотоор аяншалха үнэмшэлгэ барюулаа. Дэл­хэй дээрэхи эгээ түрүүшын «Ленин» гэжэ ядерна түхеэрэлгэтэй атомна мүльһэ хахалагша, «Атомфлот» гэжэ атомна мүльһэ хахалагша хараха арга боломжодо тэдэ хүртэбэ. Гадна Кольско зайн галай атомна станци­тай, Мурманск хотын анхармаар га­зарнуудтай Панфиловтан танилсаха, Териберкэ һуурин ошожо хараха. Үзэсхэлэнэй 10 саядахи айлшанай аяншалга эмхидхэгшэд даажа абаха юм.

Мартын 20-до эдир Андрей Бато­ров үзэсхэлэнэй 9 саядахи айлшан боложо тодороо һэн. Андрей Буря­ад орондо түрэһэн байна. Мүнөө аба эжытэеэ, эгэшэтэеэ Москвада ажаһуудаг. Гэр бүлэдэ Байгалаар аяншалха үнэмшэлгэ барюулагдаа.

– Иимэ шангуудта хүртэһэн зон ту­хай дамжуулгануудые хараа һэм, теэд тэдэнэй нэгэн болохобди гэжэ нэгэ­шье һанаагүйб. Ехэ гоё, һанагдаагүй бэлэгтэ хүртэбэбди, - гэжэ Андрейн эжы Александра Маркевич хэлэбэ.

Юбилейнэ айлшадта «Россия» гэжэ үзэсхэлэнэй захиргаан, хол­боото нүхэдынь бэлэгүүдые ба үнэмшэлгэнүүдые ноябрь, де­кабрь, январь, февраль ба март һарануудта барюулаа. Пензын Светлана Сулейманова 2023 оной ноябриин 16-да үзэсхэлэнэй 1 са­ядахи айлшан боложо тодороо һэн. Үзэсхэлэнэй бэлэгүүдээр шагнагдаһан айлшадай зарима­ниинь аяншалгаһаа гэртээ бусаа. Алексей Козырев наһанайнгаа нүхэртэй хамта «Восточный» космо­дром, «Союз-2.1б» ракетын амжал­татай табилга хараа. Харин Марат Сабитовай бүлэ Росси дотор эгээ хүсэтэй Саяанай ба Шушенскын ГЭС хүрэтэр ошоо. Матвей хүбүүн аба эжытэеэ Санкт-Петербург хото­ор аяншалаа.

Уласхоорондын «Россия» үзэсхэлэн-хуралдаанай талмайнууд дээрэ манай ороной шухала туй­лалтанууд суглуулагданхай. 2024 оной июлиин 8 болотор соёлой, ажал хэрэгэй, болбосоролой ба зу­гаасуулгын программанууд айлша­дые хүлеэнэ. Үзэсхэлэндэ Россиин 89 можо хизаарай, холбоото ула­сай албан газарнуудай, олониитын эмхи зургаануудай болон корпо­рацинуудай ажаябуулгатай танил­сажа болоно. Үзэсхэлэн Россиин Юрэнхылэгшын зарлигаар 2023 оной ноябриин 4-һөө үнгэргэгдэнэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа