Ниигэм 17 apr 2024 327

Ээлжээтэ туһаламжа

«Куйтунское» гэжэ хизаарлагдамал үүргэтэй бүлгэм Монголой малшадта ээлжээтэ туһаламжа үзүүлбэ. Ажахы обёостой 2, шэниисэтэй 4 машина эльгээгээ. Дүн хамта 150 тонно. Хэдэн тонно ашаа шэрэдэг үшөө нэгэ машина малшадта эльгээгдэхээр түсэблэгдэнэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Монголдо уларилай хүндэ бай­дал тогтонхой. Энэ ушараар Алексей Самбуевич хүршэ гүрэнэй малшадта дэмжэлтэ үзүүлхыень Буряад оро­ной фермернүүдтэ хандаба. Манда­шье гантай жэлнүүд тохёолдоо һэн. Тиихэдэ Монгол гүрэн үбһэ таряа эльгээжэ туһалһан байна,- гэжэ «Куй­тунское» ажахын захирал Григорий Мясников һануулба.

Бүхыдөө Буряад Уласһаа хүршэ орон руу 8,5 мянган тонно таряан эльгээгдэхэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар ашаа­най 236 машина эльгээгдээ. Энэ ха­даа 7155 тонно шэниисэ, ешмээн ба обёос болоно, - гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев хэлэбэ.

Үнгэрэгшэ жэлдэ «Куйтунское» гэжэ үрһэ хүрэнгын ажахы һайн ургаса абаа, дүн хамта 6000 тонно обёос, шэниисэ, ешмээн, тритикале, хорхинсогой орооһо, маалинга ба рапс хуряагаа. Ажахыда 1000 гаран эбэртэ бодо мал тоологдоно.

- Бидэ малаа шахан таргалуулдаг­бди, теэд шэнэ ургасын хуряагдаха хаһа болотор тэжээл элбэг хүрэхэ. Малай хоол үлүү гараа, тариха хүрэнгэ бии, наймаандашье табиха хүрэнгэтэйбди,- гэжэ фермер тэмдэглэбэ.

Баргажанай, Бэшүүрэй, Загарайн, Кабанскын, Хурамхаанай, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн айма­гуудай 27 ажахы хүршэ гүрэндэ туһа хүргэнэ.

Буряад орондо һүүлэй 3 жэлэй туршада таряанай ургаса ехэ һайн байба. 2023 оной дүнгүүдые харахада, һүүлшын 23 жэлэй дээдэ зэргын ам­жалта туйлагдаа. Дүн хамта 140,6 мян­ган тонно таряан суглуулагдаа. 2022 онтой сасуулбал, энэ тоо 20,5 хубяар дээшэлээ. 1 гектар талмайһаа дунда зэргээр 20,7 центнер таряан абтаа. Харин «Куйтунское» ажахын таряанай ургаса 32 центнерээр жэгдэрээ.

- Монгол ороной арад зонтой хубаалдаха юумэн бии. Тарилгын урда тээ үзүүлэгдэдэг гүрэнэй дэм­жэлгэтэйгээр бидэшье саашаа һайн хүгжэхэбди, - гэжэ ажахынхид хөөрэбэ.

Һануулхада, байгша оной мартын 17-до Россиин Засагай газарай даа- баряар Монгол гүрэндэ түрүүшын туһаламжа дамжуулагдаһан байна. Автомашинануудые табилгын Хяа- гтын пунктын дэбисхэр дээрэ Бу­ряадай Толгойлогшо Алексей Цы­денов Монголой Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Сайнбуян Амарсайхантай тиихэдэ уулзаа һэн.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа