Ниигэм 17 apr 2024 370

Эрхим һурагшадые урина

«Эрдэмэй мүльһэ хахалагша» гэһэн эрдэмэй ба гэгээрүүлгын түсэлэй 5-дахи хаһа эхиеэ абаба. Түгэсхэлэй шатада гарагшад мүльһэ хахалагша атомна флодой 65 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Хойто полюс руу арктическа экспедицидэ ошохо юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 Түсэлэй бии болгогдоһон сагһаа хойшо олон тоото кон­курснуудай ба түсэлнүүдэй илагшад, Россиин элдэб можо хи­заарнуудай 300 гаран талаан бэлиг­тэй һурагшад Росатомай арктическа экспедицинүүдтэ хабаадаа.

Түгэсхэлэй шатада гарагшадые удхаар гүнзэгы болбосоролой про­грамма хүлеэнэ. Мүльһэ хахалагша онгосо дээрэ лекцинүүд, мастер- классууд, эрдэмэй нааданууд, кино харалга болон олон тоото хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Түсэлэй гол ударидахы холбоо нүхэр болохо «Эрдэм болбосорол» гэжэ Россиин бүлгэм дабтагдашагүй хэдэн про­грамма үнгэргэхэ.

14-16 наһанай һурагшад, кол­леджын оюутад түсэлдэ хабаадаха аргатай. Байгша оной майн 7 болотор polus.atom.online сайт дээрэ бүридхэлдэ орожо, шэлэн абалгын бүхы шатануудта хабаадаха болоно.

5-дахи хаһада хабаадагшадые шэ­лэн абалгын шэнэ шатанууд хүлеэнэ. Түсэлэй polus.atom.online сайт дээ­рэ оюун ухаанай шалгалтаһаа гад­на холбоото уласай тойрогуудта сэхэ хабаадалгатай эсэсэй урдахи мүрысөөн үнгэргэгдэхэ. Хабаадаг­шад атомна һалбарида хабаатай бодото бэрхэшээлнүүдые шэнжэ­лэн, тэдэниие шиидхэхэ замуудые дурадхаха. 2024 оной июнь һарада ВДНХ-да, «Атом» гэжэ павильондо түгэсхэлэй шата үнгэргэгдэхэ. Тэн­дэ холбоото уласай тойрогуудай ко­манданууд уулзаха. Шэлэн абалгын дүнгөөр 12 һурагша арктическа экс­педицидэ оролсохо юм.

Хойто полюс ошохо экспедициин хабаадагшадай тоодо бүхэроссиин «Большая перемена» конкурсын түгэсхэлэй шатада гарагшад, «Ро­сатомай эдиршүүл» хүдэлөөнэй гэшүүд, «Атомна хэшээл-2023» гэһэн гэгээрэлэй түсэлэй илагша Лидия Селиверстова шабитаяа, бүхэроссиин «Россиин жэлэй баг­ша-2023» конкурсын илагша Олег Янковский, бүхэроссиин «Жэлэй мастер - 2023» гэжэ багшанарай туйлалтануудай конкурсын илагша Иван Зарубин болон уласхоорон­дын, холбоото уласай, можо хизаар- нуудай ба һалбаринуудай шэлэн абалгын хэмжээ ябуулгануудта хабаадагшад.

Атомна һалбариин туйлалта­нууд тухай мэдэлгэ тайлбариин дэлгэрүүлхын тула апрель һарын тэн багаар VK хуудаһанда бага хэм­жээнэй хабсарал бии болохо. Энэ дабтагдашагүй наадан Россиин атомна һалбариин ажаябуулгын гол шэглэлнүүдтэй, технологинуудтай залуушуулые танилсуулха. Тодор­хойлбол, тоогой ба квантова тех­нологинууд, ядерна эмнэлгэ, хэрэ­глэгдэхэ шэнэ зүйлнүүд, углеродгүй элшэ хүсэн, мүльһэ хахалагша атом­на флот тухай нааданай аргаар за­луушуул мэдэжэ абаха юм. Тус хаб­сарал ниигэмэй сүлжээ хэрэглэг­шэд «Сервисы» гэжэ хубаарилга соо олохо аргатай. Нааданда хабаадалга түсэлэй гол шатада татаһан нэмэлтэ янза болоно.

«Эрдэмэй мүльһэ хахалагша» гэжэ түсэл атомна технологинуудые тайл­барин дэлгэрүүлхэһээ гадна, талаан бэлигтэй үхибүүдые элирүүлхэ, дэм­жэхэ, тэдэнэй арга боломжонуудые хүгжөөхэ зорилготой. Атомна элшэ хүсэнэй мэдээсэлэй түбүүд «Роса­том» гэжэ гүрэнэй корпорациин дэмжэлгээр түсэл эмхидхэнэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа