Ниигэм 17 apr 2024 489

Бэлэдхэл эхилээ

Аяншалагшадые хүлеэн абамаар зунай аятай хаһа дүтэлбэ. Эгээл тиимэһээ Буряад Уласай Засагай газарта хиналтын эмхи зургаануудай, аймагуудай захиргаануудай, аяншалгын һалбарида ажал ябуулдаг олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хабаадалгатай хуралдаан апрелиин 10-да үнгэрбэ.

© фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг

 

 «Буряадта аяншалгын һалбари хүгжөөхэ хэрэгтэ һүүлэй 1,5 жэлэй туршада федеральна һанһаа 1,5 млрд түхэриг, олзын хэрэг ябуулагшадай зүгһөө 1 млрд түхэриг шэглүүлэгдээд байна гээшэ. Аяншалгын продукт зохёон байгуулаад, тэрэнээ дэлгэрүүлхэ хэ­рэгтэ хам ороһон зон олон. Үнгэрһэн жэлдэ манай орон нютагта 641 мянган аяншалагшад ерээ гээд, Буряадай тоо бүридхэлгын албан дуулгана. Бодото дээрээ 800 мянгаад зон Буряадта ама­раад ошоо. Аяншалагшадай анхарал татахын тулада, жэшээнь, «Борьёогой хониной мяхан» гэхэһээ эхилээд, зо­рюута эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуул­ганууд олон боложо байна. Үнгэрһэн үбэл Буряадта аяар 9 тээ загаһашалга зарлагдаа. Урдахияа бодоод, улад­най аяншалгын һалбари руу шэлжэн ороно. Гэбэшье ариг сэбэрые са­хилгын, аюулһаа хамгаалгын талаар эрилтэнүүд бии. Эгээл тиимэһээ аян­шалагшадые угтан абаха хаһын үмэнэ таниие урибабди», - гээд, Буряад Ула­сай аяншалгын сайд Алдар Доржиев олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ хандаба.

Буряад Уластахи Роспотреб- хиналтын хүтэлбэриин таһагай дарга Андрей Цырендоржие­вай дуулгаһаар, буудалнуудтаа түбхинүүлхынгээ урда тээ уудаг уһанайнгаа шанар шалгуулха шуха­ла. Тиихэдэ урда жэлэй шалгалтануудай дүнгөөр, олон буудалнуудай гэрэл бүрүүл байгаа. Тэрэ алдуугаа заһаха хэрэгтэй. Гансал зунай сагта ажалаа ябуулдаг буудалнууд нээг­дэбэбди гэжэ Роспотреб-хиналтада мэдүүлгэ бариха ёһотой. Тиигээд нээхынгээ урда тээ янза бүриин хорхой шумуул, хулгана гэхэ мэтын жэжэ амитадһаа байраяа сүлөөлхэ хоро хаяха болоно. Ажалшадынь бултадаа эмнэлгын газарта бэеэ шалгуулһан байха ёһотой. Кабан­скын болон Байгал шадарай айма­гуудта хашаг ехэ дэлгэрэнги. Жэл бүри хоро хаяжа байха шухала. Юун­дэб гэхэдэ, амархаяа ошооб гээд, ха­шагта хазуулаад, наһанай үбшэнтэй болошог даа – тан дээрэл харюусал­га унаха ха юм.

Хэды аяншалагшадтай хүдэлһэн тухайгаа тоосоо бүхы туроператор- нууд, айлшадай буудалнууд Бурятстат руу ябуулжа байха ёһотой. Үгы һаа, ялада унаха. Үшөө тиихэдэ гүрэнэй элдэб тэдхэмжэһээ хаһагдаха гээд, Буряадай тоо бүридхэлгын албанай таһагай дарга Татьяна Заматкина аяншалгын сайд Алдар Доржиев хоёр ойлгуулба.

Байгша оной эхинһээ татабариин хуулида оруулагдаһан шэнэлтэнүүд тухай налогово албанай мэргэжэлтэд дуулгаа.

Аюулгүйе сахилгын талаар ямар эрилтэнүүд тон шухалаб гэжэ Бу­ряад Уластахи Онсо байдалай яа­манай мэргэжэлтэн Елена Мальце­ва хөөрөө. Тиихэдэ бог шорой хэхэ хэрэгсэлнүүд тухай хөөрэлдөөн эрхилэгдээ. Энэ талаар Байгалай эрьеэр оршодог нютаг һууринуудай захиргаануудтай эб хамта хүдэлхэ шухала – хаагуур тон ехээр аяншалаг­шад ябанаб, тэндэл табиха хэрэгтэй гэжэ тобшолол хэгдээ.

Буряадай гүрэнэй филармониин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ На­талья Уланова, гүрэнэй дуу ба хата­рай «Байгал» театрай найруулагша Аюр Догданов гэгшэд ерэхэ зундаа үнгэрхэ соёлой гол хэмжээ ябуул­ганууд тухай – «Аяншадай ая дуун», «Ёохорой һүни» тухай хөөрэхэдөө, аюулгүйе сахиха талаар эб хам­та хүдэлэе гэжэ уряалаа. Илангаяа Москвада Крокус-ситидэ үнгэрһэн аюулай удаа олоной хабаадалга­тай хэмжээнүүдые үнгэргэхэдөө, һэргылэмжэтэйгээр хандаха хэрэг­тэй ха юм.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг