Ниигэм 17 apr 2024 402

Залуу бэлигтэнэй бүтээлнүүд

Уласай олон шэглэлэй колледжын оюутадай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн-харалга эдэ үдэрнүүдтэ «Залуу» гэһэн мүнөө үеын урлалай түбэй дэргэдэ эмхидхэгдэнэ. Тус хэмжээ ябуулга һуралсалай гуламтын байгуулагдаһаар 40 жэлэй ойн баярта зорюулагдана.

© фото: Авторай гэрэл зурагууд

 Бүтээлнүүдээ дурадхаһан бэ­лигтэй оюутад «Технология и дизайн» гэһэн таһагта һурадаг байна. Гэр соохи оршон байдал за­луушуул шэмэглэн зохёожо һурана. Мүн эдеэ хоолой, эд бараанай амһарта, гадар гоёор зохёожо, худал­даа наймаанда гаргахаар болгоно.

Компьютерна дизайнда һураха дуратайшуул үсөөн бэшэ. Хубсаһа ху­нар шэнэ маягаар эсхэжэ, оёжо, эндэ үнинэй һургадаг юм. Энээнһээ гадна үхибүүдэй уран зурагууд үзэсхэлэндэ дэлгэгдэнхэй.

- Манай «Технология и дизайн» гэһэн таһагта һураха дуратайшуу- лай тоо жэл бүри олошорно. То­дорхойлбол, нэгэ һуурида 5-6 хүн мэдүүлгэ үгэнэ. Колледжһоо уран гартай мэргэжэлтэд урган гарана гэжэ тус үзэсхэлэн гэршэлнэ. Иимэ хэмжээ ябуулга үшөө бэеэ харуулжа үрдеэгүй хүбүүд, басагадта түлхисэ боложо үгэхэ, - гэжэ һуралсалай гу­ламтын захирал Виталий Андреев хубаалдана.

Дунда мэргэжэлэй 6-дахи учили­щи 1984 ондо нээгдэһэн түүхэтэй. Энэ хугасаада олон мэдээжэ оёдолшод, үһэ заһагшад һуража гараа. Москва, Санкт-Петербург болон бусад томо хотонуудта ошожо, һурагшадынь нэрэ солотой болоно. Буряадтаа хүдэлжэ байһан суута модельер Игорь Сарапуловые нэрлэмээр.

Үһэ заһалгаар уласхоорон­дын классай мастер Раджана Фи­липповна Балдаева мүнөө 83 наһатай. Һуралсалай гуламтын байгуулагдахаһаа эхилээд, һая боло­тор хүдэлһэн намтартай. Тэрэ оюута­дай ажалнуудые дуратайгаар шэртэ­нэ.

- Түрэл гуламтамни оло дахин нэ­рэеэ һэлгэбэшье, бэлиг ехэтэй, уран гартай оюутадые һурган гаргажал байна. Үшөө Совет үедэ эндэ телеви­зор, часы, холодильник заһабари хэ­дэг мэргэжэлтэдые бэлдэн гаргагша һэн. Мүнөө үедэ тэдэ хэрэггүй болон­хой. Оёдолшодой, үһэ заһагшадай мэргэжэлнүүд эрилтэтэй. Өөрынгөө ажал һайнаар, шанартайгаар хэхэ хэрэгтэй гэжэ залуушуулые һургадаг һэм. Юуб гэхэдэ, үһэеэ абхуулха­яа ерэһэн хүнүүд һайхан болохо­ёо һанана. Тиимэһээ һанаандань хүрэмөөр заһаха хэрэгтэй. Үшөө «Сибирячка» эмхидэ хүдэлхэдөө, иимэ гурим баригша бэлэйб. Ехэн­хи хүдэлмэрилэгшэд олон хүнүүдые ханган гаргажа, түсэбөө дүүргэхэ гээд лэ ябагша һэн, - гэжэ Раджана Филипповна хөөрэнэ.

Хүндэтэ ветеранай аба - Филипп Балдаев олон жэлэй хугасаада «Бу­ряад үнэн» сониндо хүдэлһэн нам­тартай. Үшөө фото-зурагуудай хомор үедэ гэрэл зурагуудаараа сониной хуудаһануудые шэмэглэдэг байһан.

3-дахи курсын оюутан Алиса Про­ездова бэлигтэй залуу халаанай нэ­гэн болоно. Үзэсхэлэндэ хэдэн ажал­нуудынь табигданхай.

- Гэртэхимни сэрэгшэд юм. Тии­гэбэшье сэрэгэй харгы шэлээгүйб. Багаһаа хойшо зураха дуратай ха­даа уласай олон шэглэлэй колледж- до һурахаяа ороһон байнаб. Теэд тиимэ бэрхээр зуража шададаггүй байшооб. Багшанарай ашаар шэ­нээр зуража һуража байнаб. Манай бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Наталья Базаржаповна Дугарова интерьер зохёожо һургана. Алефтина Ген­надьевна Гладиссон уран зурагай хэшээлнүүдые заана. Светлана Сер­геевна Загруш компьютер дээрэ ажалнуудые хэжэ һургана. Бусадшье багшанар һайн мэдэсэ маанадта үгэнэ. Мозаика, натюрморт аргануу­даар зураһан бүтээлнүүдыемни ха­раха аргатайт. «Бумажная пластика» гэһэн аргаар хэһэн шэмэглэлнүүдни эндэ табигданхай, - гэжэ Алиса Про­ездова һуралсалтайгаа танилсуулна.

Зураха дуратай Саина Буда­ева, Виктория Нимаева коллед­ждо һуралсалаа үргэлжэлүүлнэ. Тэдэ ерээдүйдэ оёдолшод болохо түсэбтэй.

- Шэнэ хубсаһа хунар интер­нет соо хараад, өөһэдын шэмэг нэ- мээд, адляар оёжо туршанабди. Түрэл гаралаа гоё хубсаһаар ханга­набди. Мүнөө үедэ практикаяа га­ранабди. Энэ сагта үмдэ, юбкэ, халат гэхэ мэтые оёнобди. Дайшалхы тус­хай үйлэ хэрэгтэ хабаадажа байһан сэрэгшэдтэ элдэб юумэнүүдые оёл­сонобди, - гэжэ оюутад мэдүүлнэ.

Тус колледждо өөрын һанаагаар хубсаһа хунар оёдог залуу бэлигтэн олоор һурана. Үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһололой үедэ оюутад бүтээһэн хубсаһа хунараа дурадхажа, дээрэ хэлэгдэһэниие гэршэлээ. Роза Буда­ева Любовь Озерова хоёрой «Леген­ды об асасинах», Виктория Будлано­ва, Елизавета Колесникова гэгшэдэй «Оэлун» гэһэн коллекцинүүд Томск, Эрхүү хотонуудта болоһон моодын хуралдаануудта һайшаагдаа. Мүнөө үедэ таарама хубсаһанай коллекци Виктория Козлова, Мария Тенякова гэгшэд бэлдэжэ, олоной анхаралда дурадхаа.

Уласай олон шэглэлэй коллед­жын оюутадай үзэсхэлэн апрелиин 25 болотор үргэлжэлхэ юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Авторай гэрэл зурагууд