Ниигэм 17 apr 2024 503

Хүршэ гүрэн тухай

Монгол орониие шэнжэлэлгээр һурагшадай дунда уласай олимпиада үнгэрһэн долоон хоногто болоһон байна. Угсаата соёлой зүйлнүүдээр уласай олимпиадын тоодо оролсоно гээшэ.

© фото: Борис Балданов

Оройдоол хоёрдохиёо эмхидхэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулгада ганса Улаан-Үдэ хотын табан һургуулиин 14 шаби хабаа­даа. Аюна Аюржанаева, Од­туя Дэмид, Галсан Дугданов, Екатерина Ринчинова (бул­та Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай һурагшад), Амгалан Дугаров (49-дэхи һургуулиин шаби) шангай һууринуудые эзэлээ. Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 9-дэхи «а» классай һурагша Ангели­на Торопова түрүүлжэ гараа.

Һонирхолтойнь гэхэ­дэ, һургуулинуудта Мон­гол орониие шэнжэлэлгэ үзэгдэдэггүй бшуу. Ганса хуу­шан монгол бэшэгтэ үхибүүд һурадаг юм. Жэшээлбэл, 1-дэхи лицей-интернадта 5-6-дахи классай шабинар энээндэ һурана.

Ангелина Торопова тус олимпиадада 2-дохи жэ­лээ хабаадана. Илагша һанамжаараа хубаалдана:

- Нёдондо хүндэшэг бай­гаа. Юуб гэхэдэ, ямар гури­маар болохоб, ямар асуу­далнууд табигдахаб гэжэ хэмнайшье мэдээгүй ябаа. Харин мүнөө жэлдэ үгтэхэ асуудалнууд тухай ойлгожо байгаабди. Теэд асуудал- нууд дабтагдаагүй. Олим- пиадын урдахана бидэ су­глараад, Монгол тухай үзэжэ эхилээбди. Нэгэ үдэр уран зохёолшодтой танилсаабди. Удаань түүхыень, географи үзөөбди даа. 20 асуудалһаа бүридэһэн тест хабаадаг­шадта дурадхагдаа. Асуудал доро гурбан харюу сооһоо зүбыень шэлэжэ абаха арга олгогдоо. 85 балл абажа, илажа гараһандаа баяртайб. 100 баллшье абаха аргатай байгааб. Монгол угсаатанай эдеэ хоол, географи тухай асуудалнуудта тон бэрхээр харюусааб. Монголой түүхын баримтануудые буруу бэ- шээб гэжэ һанагдана. Сагһаа урид гүйжэ гарашооб. Нэгэ хэды соо һуубал, бүхы асуудалнуудта зүб харюусаха һэм.

Угсаата соёлой зүйлнүүдээр уласай олим­пиадын бүридэлдэ ородог буряад хэлээр ба уран зо­хёолоор мэдэсэ элирүүлгын урилдаанай дүнгүүдые уда­адахи дугаартаа бэшэжэ, илалта туйлагшадтай танил­суулхабди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов