Ниигэм 22 may 2024 484

Тамирай шэнэ танхимууд баригдаха

Байгша ондо тамирай шэнэ 3 танхим бодхоохо түсэб бии. Энэ хэрэгтэ холбоото уласай ба нютаг можын бюджедүүдһээ 153,06 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Тус хэмжээ ябуулга «Алас Дурнын һургуулинуудта мо­дульно гэхэ гү, али хабсаран суглуулагдадаг тамирай 50 тан­хим» программын «Киокусинкай - һургуулида» гэһэн түсэлэй шугамаар бэелүүлэгдэхэ. Август һарада иимэ танхимуудые Кабанскын аймагай Сэ­лэнгын тусхай һургуули-интернадта, Мухар-Шэбэрэй 2-дохи дунда һургуулида ба Улаан-Үдэ хотын 54- дэхи һургуулида тодхохо.

– Тамирай залай һуури тодорхой­логдоо, тэрэниие һургуулиин газар дээрэ бодхоохо шиидхэбэри абтаа. Мүнөөдэр холо бэшэ оршодог 1-дэхи һургуулиин ба хүдөөгэй тамирай һургуулиин танхимуудта физкуль­турын хэшээлнүүд үнгэргэгдэдэг. Өөрын залтай болохо үдэр удаан хүлеэгдээ. Манай һургуули 442 ша­бинартай, тамирай танхим аргагүй хэрэгтэй. Үхибүүд ехэ дуратайгаар тамирай хэшээлнүүдтэ ябаха, элүүр энхэ бэетэй үндыхэ, - гэжэ Мухар-Шэ­бэрэй һургуулиин захирал Людми­ла Осипова хэлэбэ.

Һануулхада, 2023 ондо Буряад Уласта «Алас Дурнын һургуулинуудта хабсаран суглуулагдадаг тамирай 50 танхим» программын «Киокусин­кай - һургуулида» гэһэн түсэлөөр Улаан-Үдын Мариинскэ һургуули- интернадта, 2-дохи тусхай һургуули- интернадта, уласай кадедүүдэй һургуули-интернадта тамирай тан­химууд ашаглалда тушаагдаа һэн. Энэ хэрэгтэ холбоото уласай ба ню­таг можын бюджедүүдһээ 121,21 сая түхэриг гаргашалагдаа.

– Би декабрь һараһаа тами­рай каратэ янзаар бэеэ һориноб. Нүхэдөөрөө киокусинкай шудалжа, бэеэ шангадханабди, хүсэ шадал нэ­мэнэбди. Һорилго дээрэ япон хэлэ хэрэглэнэбди, тиигэжэ хэлэ мэдэхэ болонобди, - гэжэ уласай Мариинскэ һургуули-интернадай һурагша Ана­стасия Оконешникова хубаалдаба.

«Алас Дурнын һургуулинуудта хабсаран суглуулагдадаг тамирай 50 танхим» программа киокусин­кай каратэ янзаар дэлхэйн 3 удаа абарга Хаид Мантаев үүсхэжэ, Зүүн зүгые хүгжөөлгын яамантай хамта бэелүүлнэ. Алас Дурнын тойрогоор Оросой Холбоото Уласай Юрэнхы­лэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев программа дэмжэнэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа