Ниигэм 22 may 2024 653

Байгалай ургамалнууд - ВДНХ-да

Буряад Улас «Байгал. Буряад орон. Хүсэ шадалай газар» гэжэ нэрлэгдэһэн сэсэгүүдэй экспозици «Ерээдүймнай сэсэгүүд соо» (6+) фестивальда табигдаба. Сэсэгүүдэй фестиваль майн 21-һээ июлиин 8 болотор «Россия» үзэсхэлэн-хуралдаанай шугамаар эмхидхэгдэнэ. ВДНХ-гай нэгэ талмай дээрэ Россиин бүхы нютаг можонуудай 89 композици дурадхагдаха.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 Буряад Уласай клумба дээрэ Улаан номдо оруулагдаһан Байгалай эрьеын ургамалнууд һуулгагдаа. Улаан номдо ороһон ур­гамалнуудые Буряад Уласһаа гаргажа болохогүй, тиимэһээ тэдэниие Москва­гай ба Подмосковиин ургамал үдхэдэг газарһаа асаржа һуулгаба. Экспози­ци сэсэгүүдһээ гадна Байгал далайн дүрсөөр шэмэглэгдэхэ. Тэг дундань ами­ды сэсэгүүдээр зохёогдоһон хадагтай «Эхэ Буряад орон» гэһэн томо хүшөөгэй багахан дүрсэ байха юм.

Сэсэгүүдэй фестивальда ерэһэн айлшадые газарай нюруу түхэл зохид гоё болгохо аргын амжалтануудтай, сэ­сэг ургуулха һалбариин мүнөөдэрэй хүгжэлтэтэй ба холын хараа бодолнууд­тай танилсуулха.

Фестиваль хэдэн талмайтай байха. ВДНХ руу ородог гол үүдэнэй хажуу­да сэсэгүүдээр бүтээгдэһэн «Россия» гэжэ арт-объект байгуулагдаха, 75-дахи павильон зубшаад, сэсэгүүд мүн лэ һуулгагдаха, «Арадуудай хани бари- саан» фонтанай талмай гүрэнэй корпо­рацинууд шэмэглэхэ. Ленинэй хүшөөгэй дэргэдэхи гэрэл зурагаа абхуулха зурууд сэхэ дээшээ шэглэһэн сэсэгүүдээр гоёогдохо, гадна манай ороной нютаг можонуудай композицинуудай талмай зохёогдохо.

Шэлэжэ, холижо ургамал һайжаруулдаг ажалай амжалтануудтай та­нилсуулха хэмжээ ябуулга, үхибүүдэй хоорондо сэсэгүүдэй конкурс-фести­валиин үедэ үнгэргэгдэхэ. Гадна ма­стер-классууд, үхибүүдэй викторинанууд, хубсаһанай харалга эмхидхэгдэхэ. Айлшад юрэ бусын эдеэ хоол амталжа үзэхэ. Тэдэниие бэлдэхэ заабаринууд соо сэсэгүүд ороно.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа