Ниигэм 22 may 2024 658

Табан эрхим бүлэ тодоруулагдаа

Буряад Уласта Бүхэроссиин «Жэлэй эрхим бүлэ» конкурсын ню¬таг можын шата үнгэргэгдэбэ. Кон¬курсын түгэсхэлэй шатада хабаадаха 5 бүлэ тодорхой¬логдоо. Дүн хамта уласай 53 бүлэ тэм-сээндэ хабаадаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Майн 15-да, Уласхоорондын гэр бүлын үдэр, эмхидхэлэй хороон дүнгүүдые согсолжо, илагша­дые элирүүлбэ. Загарайн аймагай Хуригановтанай бүлэ олон үхибүүдтэй бүлэнүүдэй хоорондо илаба. Ахын аймагай Иванов­тон залуу бүлэнүүд соо шалгараа.

«Хүдөөгэй бүлэ» гэһэн номинацида Кабанскын аймагай Скупченкын бүлэ түрүүлээ. Бэшүүрэй ай­магай Бадмаевтан «Ал­тан бүлэ» гээд нэрлэгдээ. Харин Хэжэнгын аймагай Тарнуевтанай бүлэ ёһо заншалаа нангинаар са­хидаг бүлэ боложо тодо­роо.

– Эдэ хүндэтэй бүлэнүүд Бүхэроссиин «Жэлэй эрхим бүлэ» конкурсын түгэсхэлэй шатада Буряад ороноо түлөөлхэ. Инаг дуран, һайхан сэдьхэл, бэе бэеэ ойлгосолго ба дэмжэлгэ, ёһо заншалаа сахилга - манай уласай эрхим бүлэнүүдэй онсо шэнжэ. Холбоото уласай шатада илалта туйлахы­ень хүсэнэб, - гэжэ Буряад Уласай хүн зониие нии­гэмэй талаар хамгаалгын сайд Татьяна Быкова хэ­лэбэ.

Бүхэроссиин «Жэлэй эрхим бүлэ-2024» конкурс Россиин Юрэнхылэгшын соносхоһон Гэр бүлын жэ­лэй, үндэһэтэнэй «Демо­графия» түсэлэй шугамаар үнгэргэгдэнэ. Конкурс энэ удаа 9-дэхиеэ эмхидхэгдэ­нэ. 2016 онһоо хойшо ню­таг можын шатада Буряа­дай 250 бүлэ хабаадаа.

«Жэлэй эрхим бүлэ» конкурс Росси дотор февральһаа ноябрь боло­тор үнгэргэгдэдэг. Июль һарада «Арадай зохид­шоолго» гэһэн эрхим видео-буулгабарида он­лайн аргаар дуугаа үгэлгэ болохо. Харин сентябрь соо Бүхэроссиин «Жэлэй эрхим бүлэ» конкурсын илагшад элирүүлэгдэхэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа