Ниигэм 22 may 2024 813

Хитадтай харилсаа холбоотойгоор

Майн 17-до Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин VIII Экспо үзэсхэлэн нээбэ. «Хамтын ажал, хоёр талын этигэл ба арга боломжонууд» гэһэн уряа үгэнүүд доро эмхидхэгдэһэн үзэсхэлэн орос- хитад гадаадын харилсаанай байгуулагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 

 Экспо үзэсхэлэндэ мүнөө жэл Оросой Холбоото Уласай 28 нютаг можо, 80 компани хабаадана, тэрэ тоодо Буряад Улас. Буряадай делегаци уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ударидаа. Делегациин бүридэлдэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонор Всеволод Мухин ба Евгения Лудупова, олзын хэрэгэй һанал шунал нэгэтэ бүлэгэй түлөөлэгшэд ороо.

- Хитад 10 гаран жэлэй туршада манай гүрэнэй холбоо нүхэр бо­лоно. Россиин Экономико хүгжөөлгын яаманай мэдүүлһээр, 2023 оной туршада хоёр талын эд бараанай наймаа 23 хубяар дээшэлээ (США-гай 228 млрд долл.), харин 2024 оной түрүүшын хоёр һарын туршада 14 хубяар дээшэлээ (США-гай 36 млрд долл.), - гэжэ нютаг можонуудай хамтын ажаябуулгада зорюулагдаһан хуралдаан дээ­рэ Дмитрий Вольвач тэмдэглээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр гүрэнэй нютаг можонуудай хамтын ажаябуулгада зорюулагдаһан конфе­ренциин талмай дээрэ Буряад ороной ба Хитадай можонуудай хоорондо харилсаа хүгжөөлгын холын хараа тухай хэлэбэ.

- Вертолёт бүтээлгын, шулуу нүүрһэнэй, барилгын һалбаринуудта хамтын ажал ябуулнабди. Хүдөө ажахыда, эд хэрэгсэлэй субаа хүтэлэлгэдэ, эмнэлгэдэ, аяншалгада хамтын ажалай холын хараа манда бии, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Хуралдаанай түрүүшын үдэрэй дүнгөөр, Буряадай делегаци ба­рилгын, эмнэлгын, хүдөө ажахын, машина бүтээлгын һалбаринуудта Хитадай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй холбоо байгуулба.

Экспо үзэсхэлэнэй 2-дохи үдэр Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Всеволод Мухин Хитад-Монгол-Росси гэһэн наймаагай ба экономикын коридор хүгжөөхэ хэрэгтэ Буряадай үүргэ тухай хөөрэбэ.

Экспо үзэсхэлэнэй талмайда Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгения Луду­пова “XY GROUP” компанитай хэлсээ хэбэ. Заншалта эмнэлгын талаар Буряад орондо хүрэнгэ шэглүүлэлгын түсэл бэелүүлхэ асуу­дал эндэ харагдаа. “XY GROUP” компани Харбин хотодо 20 мянган кв.м. талмайтай заншалта эмнэлгын орос-хитад түб байгуулаа. Бу­ряад Уласта заншалта эмнэлгэ олон жэлэй туршада хэрэглэгдэнэ, тиимэһээ эмнэлгын ба болбосоролой арга зүй хүгжөөхэ хэрэг Рос­си дотор эрилтэтэй байхань дамжаггүй.

Уласхоорондын Экспо үзэсхэлэн хоёр гүрэнэй можо хизаарнуу­дай хоорондо харилсаа үргэдхэхэ хэрэгтэ, наймаагай, экономикын, хүрэнгэжүүлгын асуудалнуудые зүбшэн хэлсэлгэдэ ехэ удха шанар­тай.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа