Ниигэм 14 may 2020 1157

​Фронт Цэгмидтэ - гүрэнэй шагнал

Владимир Путин Монголой эрхэтэн, малшан Сүрэнхорлоогийн Цэгмидтэ Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй шагнал - “Эб найрамдалай орден” олгохо тухай тогтоол майн 6-да гаргаба. Тэрээн доторнь “арадуудай хоорондохи эб найрамдал, хани барисаа батадхаха хэрэгтэ оруулһан горитой хубитынь түлөө” гэжэ тэмдэглэгдэнхэй. Энээнһээ урид С.Цэгмид гуай Илалтын ойдо дашарамдуулан, “Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэл” гэһэн медальда хүртэһэн байна.

С.Цэгмид арад зоной дунда “Фронт Цэгмид” гэжэ нэршэһэн юм. Тэрэ 1942 оной намар Монгол Уласай дарга Хорлоогийн Чойбалсантай хамта совет сэрэгшэдтэ бэлэгүүдые барюулалсаһан, мүн Дунда Гоби аймагай малшадай суглуулһан мүнгөөр бүтээгдэһэн “Хубисхалта Монгол” гэһэн 53 танкһаа бүридэһэн танкова колонно дамжуулалсаһан намтартай. 1943 оной февралиин 2-то Иосиф Сталин Монголой айлшадые хүлеэн абаһан байна. Тэрэ ябаһан зон сооһоо С.Цэгмид гуай гансаараа мэндэ үлэнхэй. Мүнөө 100 наһатай болобошье, сарюун зандаа түрэл Дунда Гоби аймагайнгаа Сайхан Обоо сомондо 7 хүүгэдэйнгээ, 150 аша зээнэрэйнгээ дүхэригтэ ан-бун ажаһууна. 

“МОНЦАМЭ”