Ниигэм 14 may 2020 640

​​Буряад Уласта һуралсалай жэл болзорһоо урид түгэсэхэнь

Буряад Уласта һуралсалай жэл болзорһоо урид түгэсхэгдэхэнь. Тиихэдээ анги бүхэнэй талаар аминдаа шиидхэбэринүүд абтаа. 1-дэхиһээ 8-дахи классуудта һурадаг үхибүүд эртэлэн амаралтада гарахань.

Майн 15-һаа табан үдэр хэшээлээ хэдэг һургуулинууд ажалаа түгэсхэхэнь. Майн 16-һаа зургаан үдэрэй һуралсалтай эмхи зургаанууд амаржа эхилхэ. Нэгэ бага удаан һурабашье, майн 25-һаа хойшо бэшэ 10-дахи ангиин һурагшад хэшээлнүүдээ дүүргэхэ. Харин гүрэнэй шалгалта тушааха ёһотой 9-дэхи ба 11-дэхи классуудай үхибүүд июниин 5 болотор һураха. Энээн тухай Буряадай болбосоролой сайд Баир Жалсанов мэдээсэбэ. 

11-дэхи ангиин үхибүүдэй ЕГЭ тушааха тухай хэлэхэ болоо һаа, шалгалтань заатагүй болохо гэжэ тодорхой мэдээсэл бии. Харин болзорынь мүнөө дээрээ гаргагдаадүй байна. Гэхэ зуура ОГЭ тухай асуудал мүнөө болотор шиидхэгдээдүй.

Мэдээжэ шалтагаанаар линейкэнүүдшье болохогүй. Ямар аргаар атттестадуудые барюулха тухай асуудал баһал зүбшэгдэжэ байнхай.