Ниигэм 7 may 2020 961

​Буряад Уласта тарилгын халуун хаhа эхилээ

СOVID-19 хамшагай дэлхэйгээр таража, хүн зониие хүлгөөжэ байһан хүндэ сагташье ажабайдалнай тогтоо бэшэ ха юм даа. Тиимэһээ хүдөө ажалшаднай хабарайнгаа тарилгын халуун хаһа эхилэнхэй. Манай нютагта дулаан үдэрнүүд тогтожо, түсэблэһэн сагһаа нэгэ бага эртэшэг тарилгын ажал эхилээ гээд тэмдэглэхэ шухала.

Бэшүүрэй "Еланская гречиха", Мухар-Шэбэрэй аймагай "Тугнуй", мүн Тарбагатайн, Зэдын аймагуудай ажахынууд түрүүлэн, талхаяа тарижа эхилээ. Эгээл эдэ аймагуудай хүдөө ажалшад тон ехээр талха тарижа ургуулдаг гээд һануулая. Харин нүгөө аймагуудай ажахынууд мэнэ гэһээр ажалаа ябуулхаар бэлэн болонхойнууд.

- Хабарай тарилгын үедэ манай яаманда тусхай бүлгэм байгуулагдана. Хүдөө аймагуудай ажахынууд бидэнэй мэргэжэлтэдтэй сэхэ харилсажа, ажалаа зохёоно. Талха тарижа байһан бүхы ажахынууд мүнөөдөө тоһо түлишөөр, мүн заһабарилгын хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагданхай, - гээд, хүдөө ажахын сайд Даба-Жалсан Чирипов дуулгана. 

Нёдондо ургаса һайн абаһан тула тарилгын өөрын үрэһэншье хүрэхэ гээд багсаамжалагдана. 

Тоһо түлишэ худалдадаг эгээл томо "Бурятнефтепродукт" гэһэн эмхитэй Прибайкалиин аймагай ООО "Гарантия-2", Тарбагатайн ООО "Куйтунское" болон ООО "Куналей Агро", Бэшүүрэй СПК "Победа", Хурамхаанай аймагай "Хүтэрхэй" гэһэн хүдөө ажахынууд сэхэ хэлсээ баталаа. Нэгэ тонно түлишын сэн 50 600 түхэриг болоно.

Хабарай нэгэ үдэрэй ажал эбхэрээд ерэхэдээ, түхэреэн жэлэй тэжээл асардаг гээд, арадай мэргэн үгэ бии.

- Бидэ нёдондо жэлэйнгээ зэргээр 2600 гектар газарта тарилга хэхэбди. Тиибэшье 200 гаран гектар газар шэнээр элдүүрилхэбди. Гүрэнэй туһаламжын аргаар томо трактор худалдан абаабди, - гээд, ООО "Куйтунское" гэһэн ажахын дарга Виктор Мясников баяртайгаар хөөрэнэ.

Шэнэ нэгэдэлнүүд байгуулагдана 

Хэдэн жэлэй урдахана Зэдын аймагта байгуулагдаһан "Хамтаа" гэһэн бүлгэм зүб харгыгаар ябажа байһаниинь мүнөө тохёолдоод байһан хүндэхэн сагта эли болоод ерээ. Юуб гэхэдэ, эдеэ хоол хари гүрэнһөө оруулхань хорюултай болоо бшуу. Тиимэһээ өөһэдөө тариһан талхан, үсхэбэрилһэн үхэр малайнгаа һү, мяха эдихэ болонобди. Өөһэдыгөө хангаха шадалтай болохо зэргэтэйбди гэжэ гүрэнэй алишье зиндаада хэлсэнэ. 

Зэдын аймагай хүдөө ажахынууд нэгэдэжэ, үхэр малайнгаа мяха буйлуулжа, элдэб олон эдеэнэй зүйл бэлдэнэ. Худалдаашан Дарья Дамчеевагай хэлэһээр, тэдэнэй дурадхаһан эдеэн алаабхида үнжэдэггүй, абаһаар худалдагдана:

- Хониной мяханда хэрэгтэйшүүл хоёр дахин олон болоо. Бидэ хониёо гаргажа үрдихэеэшье болёобди. Нютагтаа худалдаа ябуулхаһаа гадуур мяха абахаяа һанаһан зондо Улаан-Үдэ асаржа үгэнэбди. Тус нэгэдэл нёдондо хүдөө ажахы дэмжэхэ жасын һанһаа 2,5 сая түхэриг мүнгэн туһаламжада хүртөө. «Эдэй засагай энэ һалбари тон түргөөр хүгжэнэ. Шэнэ-шэнэ нэгэдэлнүүд байгуулагдана, - гэнэ Даба-Жалсан Чирипов. - Хүдөө ажахын нэгэдэлнүүдые байгуулха, дэмжэхэ" гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгэдэ бидэ ехэ эдэбхитэйгээр хабааданабди. Тус түсэл бэелүүлхэ хэрэгтэ 2019 ондо Буряад Уласай һанда 60,5 сая түхэриг мүнгэн оруулагдаа». 

Иигэжэ хүдөө ажахыгаа һэргээжэ, өөһэдыгөө шанар һайтай эдеэ хоолоор хангажа шадабалнай, ехэ һайн бэлэй. Мүнөө сагта үмдэхэ хубсаһаяа, хэрэглэхэ оньһон түхеэрэлгэеэ, эдихэ эдеэгээ хүрэтэрөө хүршэ Хитад оронһоо оруулнабди. Гэнтэ хилын хаагдабал, ала салдаган, ама хооһон болоод байха гүбди? Хэр угһаа малша буряад арад һү, мяхаяа ондоо тээһээ асаржа, эдижэ байхадамнай, хэр гээшэб? 

Автор: Булат БАДМАЕВ