Ниигэм 6 may 2020 880

​Буряад Уласта шэнэ hургуулинууд ашаглалгада тушаагдаба

Буряад Уласта 3-дахи халааниие һуралсалай гуламтануудта һалгааха талаар ажал ябуулагдаһаар. Үнгэрһэн долоон хоногто хоёр һургуули Ивалга аймагта ашаглалгада тушаагдаба. 

Хойто Бэе болон Поселье хоёр һууринуудта эхирнүүдтэл адли гуламтанууд баригдаа. Нэгэ халаанда 450 үхибүүдые багтааха аргатай. Хэды тиигэбэшье тэндэ һураха дуратайшуул олон юм. Энээн тухай Поселиин һургуулиин захирал Игорь Пахомов мэдүүлнэ. 

- Шэнэ hургуулида ном үзэхэ үхибүүд олон. Мүнөөдэрэй байдалаар, 1200 гаран хүн мэдүүлгэ оруулаад байна. Харин манай түсэбөөр 900 хүнhөө олон hурагша  хоёр халаанда багтахагүй, - гэжэ Игорь Пахомов хөөрэнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ һуралсалай гуламтануудые шалгахадаа, һаруул, бүхы эрилтэнүүдтэ таарамаар бодхоогдоһон һургуули хаража баярлаа. Үнэхөөрөөшье, тусхай кабинедүүд һуралсал ябуулхада хэрэгтэй бүхы оньһон хэрэгсэлнүүдээр хангагданхай.

Муухай hүжэрhэн үбшэн шэнэ hургуулинуудай хүбүүд, басагадые угтан абаха болзорые саашалуулаа. Сентябриин 1-дэ түрүүшын хонхо эндэ жэнгиржэ, һурагшад шэнэ гуламтануудай богоһо алхажа орохоор хараалагдана. 

Буряад Уласта 3-дахи халаан усадхаха талаар үшөө хэдэн hургуулинууд баригдажа байнхай. Тэдэ 2020-2021 онуудта ашаглалгада тушаагдаха.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ