Ниигэм 29 apr 2020 1228

​Түрүүшын туршалга

© фото: facebook.com

Амар сайн, хүндэтэ нютагаархид! Халдабарита хамшагһаа боложо, cоёлой хамаг хэмжээ ябуулганууд социальна холбоон руу хамжан ороо хэбэртэй. Гэртээ һууха зуураа эхилһэнээ эсэстэнь хүргэхэ арга боломжо одоошье тудаба гээд, уран һайханай «Садри. Изгнание» фильм Сергей Шарыпов һаяхана Фейсбугта нюур-хуудаһандаа дурадхаба. Гурбан жэлэй туршада «хааһан» бүтээлынь хэмжээгээрээ 11 минута эзэлбэшье, бүтэн фильм болоо гэхээр.

Ухаанда орошогүй жэгтэй ушарнууд боложол байдаг. «Һүнэһэниинь зайлашаһан байгаа – лама санаартанаар (али бөөгөөр) дуудуулаабди», - гэжэ зоной хэлсэхые би хэды дуулаһан байнаб. Хара диилээ гэжэ баһал байдаг гээшэ. Сергей Шарыповай фильм эгээл иимэ үзэгдэлнүүдһээ һабагшатай. Тиихэдээ юундэ заабол шэдитэ үзэгдэл шэлээбиб гэхэдээ, гансашье Буряадта бэшэ, Бүхэроссида энэ һалбари хүсэд хүгжөөгүй гэжэ тэрэ ойлгуулна. Гэбэшье Владимир Шираповай «Бэлигэй зам» мэтэ түүхэтэ нюурнуудтай холбоотой бэшээр зохёохо гэжэ шиидэһэн байна. «Ведьма из Блэр» гэжэ фильм хараад, Буряадай байдалда тааруулаад буулгахаар гэжэ бодоо юм ха. Джим Джармушай «Пёс-призрак. Путь самурая» гэжэ кино баһал нүлөөлөө. Бэшэшье олон ондоо кинонууд байгаал ааб даа. Харин «Изгоняющий дьявола» гэжэ сериалтай танилсахатаяа сасуу Дондоп ламада хандаа. Тиигэжэл сценари зохёогдоо. Тэрэнээ Дондоп ламада абаашажа уншуулхадань, эхиндээ энеэhэн аад, буулгажа захалхадань, ехэ ханамжатайгаар хандаһан байна. 

Сергей Шарыпов

2018 оной май һараһаа сентябрь болотор буулгаад, бусад ажалдаа ехэнхи сагаа бараа. Абяа тааруулхань ехэ ута унжагай хэрэг байшоо. «Трайдент» гэжэ бүлгэмэй гол дуушан байһан Максим Ваховский энэ кинодо зорюулжа, шэнэ хүгжэм найруулаа. Багахан хүбүүдые һургуулиин телевиденидэ олоо. Эжын дүрэ Анна Ординарцева гүйсэдхөө, харин психологой дүрэ Надежда Чернышёва наадаа. Сергей өөрөө буулгадагшье һаа, операторые хабаадуулһан байна. Москвагай мэргэжэлтэн Стас Черевкотой онлайн аргаар хүдэлөө. 

Дондоп лама

Фильмдэ наадагшад бултадаа мэргэжэлтэ актёрнууд бэшэ болоно. Сергей Шарыповшье өөрөө кино буулгагша бэшэ юм. «Һургуулидаа зүжэгүүдтэ наададаг байгааб. Басагад олоор ябадаг гээд, тэрэ кружогто нүхэрни намайе дахуулжа абаашаһан юм. Һургуулияа түгэсхөөд, Зүүн Сибириин соёл болон уралигай академидэ зүжэг найруулагшын мэргэжэл шудалааб. Соёлой һалбарида хэдэн жэлээ зорюулаад, удаань һургуулиин телевиденидэ найруулагшаар хүдэлөөб. Тиихэдээл фильм буулгаха тухай бодол түрөө бэлэй», - гэжэ Сергей хөөрэнэ.

Фильмhээ зураг

Долоон хоногой туршада бүтээлыень 312 хүн хараһан байна. Түрүүшынь туршалга тула, заабол олон зон хараха ёһотой гэжэ Сергей урдаа зорилго табинагүй. Энэ ажалаа һургуули гараһантай жэшэнэ. Саашадаа ехэ хэмжээнэй фильм буулгахаар түсэблэнэ ха юм.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: facebook.com