Ниигэм 29 apr 2020 1220

​25 жэл соо - Хамба лама

Хамба ламын шэрээдэ Дамба Аюшеевэй заларһаар апрелиин 28- да 25 жэл гүйсэбэ. Энэ ушараар Буддын шажантанай заншалта Сангхын бүхы дасангуудта ехэ хурал боложо үнгэрөө. Лама санаартанай, мүн hүзэгшэдэй маани мэгзэм Хамба ламын алдар солодо зорюулагдаа.

Гадна энэ ушараар мандал бүтээгдэбэ. Энэ 25 жэлэй туршада 1930-аад онуудаар һандаргагдаһан Буряадай бүхы дасангууд һэргээгдэхэһээ гадуур, шэнээр бодхоогдоо бшуу. Гадна бүхы Хамба ламанарай тоонто нютагта субарганууд олоной оролдолгоор баригдаа.Тиихэдэ Буддын шажанай «Даши Чойнхорлин» ехэ һургуули байгуулагдаад, Будаадын hургаал дэлгэрүүлнэ. 

Эрын гурбан наада болон заншалта мал ажахы һэргээхэ хэрэгтэ Хамба лама Дамба Аюшеев өөрынгөө амаргүй ехэ хубита оруулаа гэхэдэ, арад зон арсахагүй байха. 

Ород Уласта Хамба ламын зэргэ хэргэм 1764 ондо хоёрдугаар Екатерина хатан хаанай зарлигаар байгуулагдаһан түүхэтэй.

Facebook хуудаhанhаа гэрэл зураг абтаба

Автор: Булат БАДМАЕВ