Ниигэм 28 apr 2020 713

​​Болбосоролой hалбариин бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай hурагшад уригдана

«Большая перемена» гэhэн бүхэроссиин мүрысөө эмхидхэгшэд hурагшадые заншалта хэшээлнүүд тухай мартажа, эрдэм мэдэсэеэ дүүрэн харуулхые уряална. Ажабайдал иимэ байха гэжэ нэгэ шугам татагдаха ёhотой бэшэ ха юм. Тиимэhээ hурагшадай дүүргэхэ даабаринууд номhоо абтанхай бэшэ. Эдэ даабаринууд тодо харюу үгы, харин яагаад энэ даабари дүүргэгдээб гэhэн алхам зүб байжа болохо.

Өөрөөшье хубилжа, дэлхэй хубилгаха, бэеэ харуулха, айнгүй, урагшаа дабшаха хүсэлтэй hурагшадта энэ урилдаан зорюулагдана.

Хахад финалда орохо гэбэл, хабаадагшад 8-10-дахи классуудта hуража, 14-hөө 17 хүрэтэр наhатай байха гэhэн эрилтэ табигдана.

«Большая перемена» гэhэн бүхэроссиин мүрысөөн «Россия — страна возможностей» гэhэн юрэнхылэгшын платформын шэнэ түсэл болоно. Мартын hүүл багта эхилhэн мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудhаа мэдүүлгэнүүд ороhоор. Июниин 23 болотор hурагшад энэ хэмжээндэ оролсохо аргатай.

Тиихэдэ арбадахи классай hурагшад нэгэ сая түхэригэй шанда хүртэхэ аргатай, 8-9-дэхи ангинуудай шабинар 200 мянган түхэригөөр урмашуулагдаха.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг