Ниигэм 28 apr 2020 737

​Буряад уласай ажаhуугшадые бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадахыень урина

Байгша оной «Семейная реликвия -2020» гэhэн Үндэhэтэнэй шангай мүрысөөн юhэн номинацида үнгэргэгдэхэ. Энээнhээ урид байhан («Помним. Гордимся. Храним», «Хранители времён», «За вклад в развитие семейной культуры», «Общественная поддержка семейным духовным ценностям», «Семья в культуре и искусстве», «Моя родословная», «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации», «Семейные ценности и корпоративная культура») найман номинацида юhэдэхи - «Наша Победа 75» гэhэн номинаци нэмэгдээ.

2018, 2019 онуудта шангай лауреадай нэрэ зэргэдэ Ородой Холбоото Уласай 36 можо нютагуудай эрхэтэд, зохёохы бүлэгүүд болон худалдаа наймаанай бэшэ эмхинүүд хүртэhэн байна.

Апрелиин 15-да бүхэроссин Үндэhэтэнэй шанда хүртэхэ гурбадахи мүрысөөн эхилбэ. Мүрысөөндэ хабаадаха гэбэл, мэдүүлгэнүүд байгша оной майн 16-hаа июлиин 31 болотор [email protected] гэhэн хаягаар оруулагдаха аргатай.

Энээн тухай тобщо мэдээсэл www.relikvija.ru гэhэн сайтда абахаар

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг