Ниигэм 27 apr 2020 805

​​Буряад уласта тарилгын хаhа эхилбэ

Наратай, дулаан үдэрнүүд тогтожо, улас дотор хабарай тарилгын ажал долоон хоног урид эхилбэ. Мүнөөдэрэй, апрелиин 27-ой байдалаар, Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай «Тугнуй» ажахыда тарилга эхилжэ, «Бурятская-79» гэhэн сортын шэниисэ 150 гектарта таригдаа .

Тиихэдэ Бэшүүр аймагай «Еланская гречиха» бүлгэмэй таряаланда 50 гектар талмайда малай тэжээл таригдаа. Энээнhээ гадна Тарбагатай болон Зэдэ аймагуудай ажахыда хара таряа тарижа эхилээ. Ехэнхи ажахынууд апрель hарын hүүл багта, майн эхиндэ орооhото ургамал тарижа эхилхэ.

- Хабарай тарилгын ажалнуудай талаар асуудалнуудые шиидхэхэ уласай штаб ажалаа ябуулна. Аймаг бүхэндэ мэргэжэлтэд томилогдонхой. Бүхы шаху ажахынууд хүрэнгөөр хангагданхай, түлишэ, техникэ заhаха хэрэгсэлнүүд бии, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хэлэбэ.

Буряад Уласай ажахынуудта түлишөөр «Бурятнефтепродукт» бүлгэм ехэнхидээ хангаха, тэрэ зунай түлишэ тоннын 50600 түхэригөөр худалдажа эхилэнхэй. Мүнөө Байгал шадарай «Гарантия-2» , Тарбагатай аймагай «Куйтунское», «Куналей Агро» бүлгэмүүдтэй, Бэшүүр аймагай «Победа» болон Хурамхаан аймагай «Хуторхой» ажахынуудтай хэлсээн баталагданхай.