Ниигэм 27 apr 2020 1176

​​Буряад Уласай хубиин хүүгэдэй 44 сэсэрлигүүдтэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

Буряад Уласай Засагай газарай hомолhон мүнгөөр хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хүдэлмэрилэгшэдэй салин түлэгдэжэ, hуралсалай хэрэгсэлнүүд худалдан абтаа. Тиихэдэ hургуулиин наhа хүрөөгүй үхибүүдые харахада, нэмэлтэ тэдхэмжэ түлэгдөө.

Байгша ондо хубиин хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ нэмэлтэ тэдхэмжэ hомологдожо, 167 саяhаа дээшэ түхэриг hомологдоо. Тус тэдхэмжын ашаар, үхибүүд сэсэрлигтэ ябажа, хүдэлмэрилэгшэд жэлэй туршада салин абаха аргатай.

Нэгэдэхи кварталай эхилhээр, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ мүнгэн hомологдожо эхилээ. Февраль hарада үнэмшэлгэтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ 40 саяhаа дээшэ түхэриг hомологдоо, апрель hарада – 41 саяhаа дээшэ. Саашадаа квартал бүхэндэ мүнгэн hомологдохо.

Хубиин 17 хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ондоо тэдхэмжын хэмжээндэ 115 саяhаа дээшэ түхэриг hомологдоо. Үнэмшэлгэтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэй хэлсээн баталагдажа, тэдхэмжэ hомологдоо. Тус тэдхэмжэдэ хүүгэдэй 44 сэсэрлиг хүртөө, тэрэ тоодо үхибүүдые hургаха үнэмшэлгэтэй болоhон болбосоролой 27 эмхинүүд. 2019 оной сентябриин 1-hээ хубиин хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй түлбэри муниципальна сэсэрлигүүдэй түлбэритэй адли болгогдоо гэжэ hануулнабди.

Тиихэдэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда «Болбосорол» гэhэн үндэhэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ 15,-hаа 3 наhатай болотор үхибүүдтэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ нэмэлтэ hууринуудые байгуулха талаар тэдхэмжэ үзүүлхэ гурим байгуулагдаа. Байгша ондо улас дотор нэмэлтэ 1156 hууринуудые байгуулхаар түсэблэгдэнэ.