Ниигэм 27 apr 2020 601

​«Илалтын түлөө 100 балл» гэhэн бүхэроссиин акци түрүүшынхиеэ онлайн аргаар үнгэргэгдэнэ

«Илалтын түлөө 100 балл» гэhэн бүхэроссиин акци Болбосорол болон эрдэмэй hалбарида хиналтын федеральна албанай үүсхэлээр зургаадахияа эмхидхэгдэнэ. Байгша ондо тус хэмжээ ябуулга түрүүшынхиеэ онлайн аргаар үнгэргэгдэхэ.

Апрель hарада үнгэргэгдэдэг заншалта болоhон хэмжээ ябуулга Алдар солын болон дурасхаалай жэлдэ зорюулагданхай. Тус акцида ЕГЭ тушаахада, 100 балл абаhан үхибүүд дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха.

Акциин хэмжээндэ100 балл абаhан ондоо ондоо можо нютагуудай hургуули түгэсхэгшэд ЕГЭ шалгалта яагаад hайнаар тушаахаб гэжэ мастер-классуудые үнгэргэжэ, ахалагша классуудай hурагшадтай дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха. Тус хэмжээ ябуулга ахалагша классудай hурагшадай ЕГЭ тушаахадаа, үлүү ехээр hанаа зобонгүй, амжалта туйлахаб гэhэн талаар туhатай.

Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаахадаа, 100 гү, али ехэ балл абаhан hурагшадай энэ дү дүршэл хүн бүхэн хараха аргатай. Энээнhээ урид тус хэмжээ ябуулгада ерэhэн ахалагша уласссудай hурагшад харадаг hаа, мүнөө Ород гүрэнэй алишье можо нютагта ажаhууhан хүн бүхэн спикернүүдтэ асуудал табиха аргатай.

«Илалтын түлөө 100 балл» гэhэн бүхэроссиин акцида 100 балл абажа шадаhан hургуули түгэсхэгшэд хабаадаха. Мүнөө тэдэнэр гүрэнэйнгөө эрхим дээдэ hургуулинуудта hурана.

Видеобуулгабаринуудые хараха гэбэл, #100балловдляпобеды2020 гэhэн хэштегээр олохо арга бии.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг