Ниигэм 12 mar 2020 1460

​Ара талын хүдэлмэрилэгшэд болон дайнай үхибүүдтэ зорюулһан хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 75 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, Улаан-Үдэдэ Ара талын хүдэлмэрилэгшэд болон дайнай үхибүүдтэ зорюулһан хүшөө табигдаха. Түсэлэй авторнууд Москва хотын «Студия военных художников имени М.Б. Грекова» гэһэн бүлэг хүдэлмэрилэгшэд болоно, уран барималша – Алексей Чебоненко. Мүнөө хүшөө бүтээхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ Улаан-Үдын захиргаанай архитектура болон хотын барилгын талаар хороондо хэлэбэ.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

Улаан-Үдын Алдар солын талмайда дүрбэн хүрэл дүрсэнүүд табигдаха: эрэ хүн хүбүүнтэй самолёдой винт бүтээжэ байһан болон таряанай боолто бариһан эхэнэр басаган хоёр. Эдэнэр эрэлхэг зориг, баатаршалга, бэеэ гамнангүй хархис дайсаниие сохихоор бэлэн байһаниие гэршэлнэ.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

- Энэ бүхы композици гранит шулуун дээрэ табигдаха, - гэжэ ниислэл хотын захиргаанда хэлэбэ.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

Алдар солын талмай болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажал, тэрэ тоодо, постамент табиха, «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ 2019 ондо хэгдээ һэн.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

Улаан-Үдэ хотын хороондо «Ара талын хүдэлмэрилэгшэд болон дайнай үхибүүдтэ» гэһэн хүшөө худалдан абаха талаар түсэлэй авторнуудтай хэлсээн баталагданхай. 10 сая 800 мянган түхэриг түхэриг энэ түсэлөөр гаргашалагдаха. 2020 оной майн 9 болотор хүшөө табигдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй.