Ниигэм 12 mar 2020 1203

​​Ямар мэргэжэл олгуулхаб?

Оройдоол хэдэн жэл болоод, бухгалтерай болон бусад экономическа мэргэжэлнүүд үгы болохо. Үнгэрһэн долоон хоногто энээн тухай Ородой финансын сайд Антон Силуанов дуулгаба.

Сайдай хэлэһээр, бухгалтерһаа гадна харуулшад үсөөрхэ. Һүүлэй үедэ хүгжэжэ байһан электрон технологиһоо энэнь дулдыдана. Мүнөөнэй гэртэхин үхибүүдээ, аша зээнэрээ ерээдүйдэ ямар мэргэжэлтэй болоод ябахыень харанаб гэжэ асуудал табяабди.


Арсалан Батуев, Захаамин аймагай захиргаанай залуушуулай хэрэгүүдэй таһагые даагша:

- Мүнөө хараад үзэхэдэ, юрист ба экономистнууд тон олошороод байна гээшэ. Тиимэһээ басагамни ерээдүйдэ элүүрые хамгаалгын һалбарида хүдэлөө һаань, һайн байгаа. Мүн хүбүүнтэеэ газ ба нефтиин һалбариин мэргэжэл олгуулха тухай хөөрэлдэнэбди. Саашадаа энэ хэрэгтэй хүдэлмэри гээшэ. Юуб гэхэдэ, манай Буряадта газ оруулха тухай зугаа һүүлэй үедэ ехээр гаранхай.

Надежда Бандеева, Байгалай олон шэглэлэй колледжын багша:

- Аяншалга хүгжэжэ байһан сагта эдеэ хоол бэлдэдэг тогоошод хэрэг­тэй болонхой. Холо ойроһоо айлша­дые угтажа байгаад, юрын бууза хай­шан гээд мушхахаб гэжэ ойлгуулха хүн үгы болоод байнабди. Тиихэдэ һүнэй болон мяханай үйлэдбэриин технологууд дуталдана.

Булгита Халматова-Урбаева, ажалай ветеран:

- Басагамни врач юм. Мэргэжэлээрээ олон жэлэй хугасаада Москвагай можодо, мүнөө Пермиин хизаарта хүдэлнэ. Харин барилгын инженер хүбүүмни һайн ажал эндэ оложо шадаагүй. Һүүлэй хоёр жэлдэ Израильда хүдэлмэритэй болонхой.

Залуу һүрэгтэ мэргэжэлнүүд тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэжэ, шадаал һаа, харуулжа байха хэрэгтэй. Удаань үхибүүд өөһэдөө ерээдүйгөө шэлэжэ шадахал.

Манай Ород гүрэндэ үхибүү түрэһэн гэр бүлэдэ мүнгэ ехээр дамжуулдаг болонхой. Энээниие буруушаанаб. Нэн түрүүн ажалаар хангаха хэрэгтэй. Хүнүүд хүдэлмэритэй байбал, ямаршье сагта һайн түбхинэхэ.

Светлана Гыргенова, “Шэдитэ гном” хубиин хүүгэдэй сэсэрлиг хүтэлбэрилэгшэ:

- Багша, элүүрые хамгаалгын мэргэжэлтэн болон юрист ямаршье сагта хэрэгтэй байдаг гэжэ һанагшаб. Ерээдүйдэ үхибүүдни иимэл ажалтай болог лэ. Теэд өөһэдөө мэргэжэлээ шэлэнэ аабза. Харин мүнөө бага байхадань, ямар юумэндэ дуратайб гэжэ хаража үзэнэбди, шэнжэлнэбди. Ехэхэн болоходоо, дурлаһан шэглэлээ шэлэхыень дурадхахабди.

Доржо Зандеев, “Сагаан Турлааг” гэһэн этно-рок бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ:

- Харюусалгатай гэр бүлэтэйб гэжэ һананаб. Хүүгэднай сэсэн ухаатай боложо үндыгөөд, ерээдүйнгөө мэргэжэл шэлэжэ абана бэзэ. Тэндэ һурахаяа ошо, тиигээд ажаһуу гэжэ түлхихэ аргамнай үгы. Ганса бага зэргэ туһалаад үгэхэбди.

90-ээд онуудай үхибүүдэй түрэлхид бүхыгөөрөө ерээдүйень шиидхэдэг байгаа бшуу. Тэрэ һонин сагта олонхи залуушуул өөрынгөө харгы оложо шадаагүй. Харин саг хубилаа.

Татьяна Цыбжитова, Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй аяншалгын таһагай мэргэжэлтэн:

- Нэн түрүүн үхибүүмни өөрөө ерээдүйнгөө мэргэжэл шэлэг гэжэ һананаб. Харахадамни, математикаар һайн сэгнэлтэнүүдые абана. Тиимэһээ техническэ мэргэжэл шэлэхэ бэзэ гэжэ найдагдана. Һүүлэй үедэ инженерэй, программистын мэргэжэл хүбүүд, басагад олоороо шэлэдэг болоо бшуу. Дурлажа абаһан мэргэжэлтэй болоболнь, ерээдүйдэ өөртэнь лэ бэлэн байха.

Би мэргэжэлээрээ аяншалгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэ болоноб. Энэ ажалдаа 18-тайһаа хүдэлнэб.

Александр Бардунаев, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал:

- Хүн бүхэн өөрын харгытай ха юм. Минии үхибүүн бүхы юумэ ойлгохо һайн мэргэжэлтэн болоод ябаһай гэжэ һанагшаб. Үхибүүмни һургуулида һурана. Хэдэн шэглэлээр һуралсалаа үргэлжэлүүлхэб гэжэ хэлэдэг. Сагай ерэхэдэ, өөрөө хэрэгтэй юумэеэ шэлэнэ бэзэ.

Манай саашанхи ажабайдалда үйлэдбэридэ хүдэлхэ мэргэжэлтэд дуталдана. Мүн багшын ажалда, элүүрые хамгаалгада хүдэлхэ аргатайгаар һайн һуралсал абабалнь һайн бэлэй.

Саяна Доржеева, эмнэлгын һалбарида хүдэлдэг:

- Сандан, Мэргэн, Магсар гэжэ гурбан хүбүүдые үндылгэжэ байнабди. Хүбүүдтээ мэргэжэл заатагүй олгуулха хэрэгтэй гэжэ һананабди. Юундэб гэхэдэ, эдэмнай саашадаа гэр бүлэеэ тэдхэхэ, тэжээхэ болоно ха юм. Хүбүүдые нэн түрүүн гараа хүдэлгэдэг болгохо шухала. Түмэр түдэгөөр, модоор юумэ хэжэ шададаг һаань, һайн лэ байгаа. Витя нүхэрни сантехникэ, электрикэ гэхэ мэтын юумэндэ бэрхэ. Модооршье дарха хэдэг. Хүбүүдээ дахуулаад һургахал аабза гэжэ найданаб. Гэбэшье гартаа дүйтэй хүнүүд дүршэлөө дамжуулжа, һургажа шададаггүй гэжэ ажагладагби.

Дээдын гарай мэргэжэлтэн - һайн жолоошоншье гэе, хэзээдэшье эрилтэтэй байхал даа. Автомеханик, электрик, барилгашан, эмшэн гэхэ мэтын мэргэжэл хүбүүдтээ олгуулаал һаа гэжэ зосоогоо бододогби. Тиимэһээ багаһаань хэлэжэл байха хэрэгтэй ха. Нэгэ шэхээрнь ороод, нүгөөдөөрнь гаражашье магад. Тиихэдээ юушьеб үлэжэ болохо ха юм. Өөһэдөөл шэлэхэ һэн гээд, хажууһаа хүлеэгээд байһанай хэрэггүй. Шэглүүлхэ, зааха – манай уялга бшуу.

Автор: Борис БАЛДАНОВ