Ниигэм 27 feb 2020 1863

​​Багшанарай багша

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Саг бүхэн өөрын баатартай... Саг шэлэжэ түрин гаргадаг гү, Эхэ байгаали бөөмэйлжэ тэнжэдэг гү, али дээрэһээ табисуур үгтэнэ гү. Бү мэдэе.

Хори гаран жэл Буряад Уласай болбосорол дахуулжа, хүгжөөжэ, дүнгэжэ ябаһан Сергей Намсараевай наһа бараһаар түхэреэн жэл болошобо. Энэ ушартайнь дашарамдуулан болбосорол болон эрдэм ухаанай яаман үүсхэл гаргажа, гэгээрэлэй габьяата ажаябуулагшадай хүндэтэ самбарта зурагынь тодхобо. Юрэ бэшэ ушараар өөрынгөө багша, Буряадаймнай баһал мэдээжэ хүбүүдэй нэгэн Пётр Атутовай хажууда зэргэлжэ һуури олобо. Хори гаран жэл суг ажаллаһан, халуун хүйтэниие даалсажа гараһан олон тоото нүхэдынь, шабинарынь, хүмүүжэмэлнүүдынь сугларжа, сэдьхэлэй дулаан үгэнүүдые хэлэбэ.

Дэлгэрэнгыгээр «Буряад үнэн» сониной дугаарта уншаарайт.

Автор: Баяр ШИРАПОВ​