Ниигэм 13 feb 2020 1891

​​Хариин дайда хүйтэрхэнь гү?

Байгша оной эхинһээ хари гүрэнэй эрхэтэд Ород Улас ерэжэ ажал хэхэдээ, эдэй засагай зарим һалбарида хүдэлхэ эрхэнь хизаарлагдаба. Хари гүрэнэй эрхэтэд эм дом худалдаха газарта хүдэлжэ болохогүй, мүн юрэнхыдөө худалдаа наймаанай газарта ажаллахань хоригдоно. Харин архи, тамхинайл дэлгүүрнүүдтэ хүдэлхэ аргатай. Гэхэтэй хамта эдэнэй тоо бүхы ажалшадай 15 хубиһаа дээшэ байха ёһогүй. Буряадаймнай арад зон энээн тухай юу бодомжолноб гэжэ асуулта үнгэргэбэбди.

Алдар Бадмаев, Буряад Уласай Толгойлогшын зүбшэлэгшэ:

- Алас Дурна тойрогто хүнгэлэлтэтэй ипотекын үгтэжэ эхилхэдэ, барилга эршэтэйгээр ябаха гэжэ һананаб. Хари гүрэнэй ажалшадгүйгөөр түргэн саг соо барилга хэхэдэ хүндэшэг байха. Нютагай зон барилгын ажалһаа далтирна, хүнгэн хүдэлмэри бэдэрээд ябадаг болонхой. Тиимэһээ барилгын томо-томо эмхинүүдтэ бэрхэтэйшэг байха.

Анатолий Кушнарёв, Арадай Хуралай һунгамал, хорооной түрүүлэгшэ:

- Барилгын һалбарида ажалшадай тоо хизаарлаһанай балай хэрэггүй гэжэ һананаб. Гэхэтэй хамта бидэ нютагтаа барилгын бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэхэ хэрэг һэргээхэ ёһотойбди. Харин хүдөө ажахыда ажаллахаяа һанаһан хари зоной тоо доошолуулха хэрэгтэй. Ямар бэ даа хүдөөгэй хамтаралнуудые зохёожо, нютагаархидаа ажалаар хангаха ёһотойбди. Мүнөө сагта хүдөөгөөрхин модо отолоод, жэмэс, һамар түүгээд лэ ажамидарна. Тиимэһээ Хойто Америкэһээ хуушан гурим баримталагшадые гү, али Шэнээхэнэй буряадуудые нүүлгэжэ асараад, тэдэнэйнгээ жэшээ дээрэ ажал хэжэ һураха хэрэгтэй. Тэдэ мүнөө үеын оршон байдалда түргөөр тааража, ажалаа зохёоходоо аргагүй бэрхэнүүд ха юм.

Алымбек Абжамилов, Кыргыз арадай “Ала-Тоо” гэһэн соёлой түбэй түрүүлэгшын орлогшо:

- Энэ хуули манай киргизүүдтэ балай һаад ушаруулна гэхын аргагүй. Кыргызстан гүрэмнай Евразиин эдэй засагай зүблэлэй (ЕАЭС) гэшүүн. Тиимэһээ манай нютагаархид Ород Уласта ажал хэхэдэнь, ямаршье хорюул байхагүй. Үшөө тиихэдэ Буряад нютагта ажаһуугаа киргизүүдэй 70 хубинь Ород Уласай эрхэтэд юм, үгышье бол, тэдэнэй түрэлхид эндэ ажаһуудаг.


Владимир Бадмаев, гагнууршан:

- Хари гүрэнһөө ажалшадые асаржа байхада, эшхэбтэр байха ёһотой. Өөһэдынгөө арад зониие ажалаар хангаха хэрэгтэй. Хари гүрэнэй эрхэтэдтэ багаар мүнгэ түлэнэ гээд ойлгохо хэрэгтэй. Ехэбшэлэн барилга хэхэеэл ерэнэ. Саарһа зохёогоод лэ, арадаа эбдэрхэйшье техникэ үгы, мэргэжэлтэдшьегүй аад, гүрэнэй захил хэхэеэ хэлсээ баталдаг эмхинүүд олон. Тиигээд хэдэн хубииень халааһандаа үлөөгөөд, дам саашань хэлсээ батална. Тиигэжэ хэдэн хүнэй халааһанда мүнгэниинь шэнгэ шэнгэһээр, үнэн дээрээ ажал хэһэн зондонь һураггүй бага мүнгэн ороно гэжэ хүн бүхэн ойлгоно. Иимэ юумэ усадхажа, найдамтай эмхидэ мүнгэ оруулаад, нютагаархидаа ажалтай болгобол, холо дээрэ.

Сергей Халмактанов, “Бест Плюс” гэһэн барилгын эмхиин мэргэжэлтэн:

- Ондоо гүрэнэй хэды ажалшадые хүлһэлжэ болохоб гэһэн тусхай шиидхэбэри үшөө абтаадүй байна. Энэнь хоёр һара болоод мэдэгдэхэ. Хари гүрэнэй эрхэтэдые олоор ажаллуулхагүй гэбэлнь, барилгын эмхинүүдтэ муу юм ааб даа. Манай эндэ тиимэ һайн барилгын һургуулитай мэргэжэлтэд хомор, тиигээдшье хари гүрэнэй зон ажал хэхэдээ түргэн. Манай нютагаархид наранай холо дээрэ бодоһон хойно ажалдаа ерээд, үшөө хэды һуужа тамхилаад, ажаллажа эхилжэ байһан хэбэртэй аад, гэртээ ошохомнай гээд ябашана. Харин гадаада зон үүр сайхатай адли ажалаа хэжэ эхилээд, юумэнэй харагдахаяа болиходо, хүдэлмэриеэ хуряана.

Дарма Очиров, малшан:

- Хари гүрэнэй ажалшадай һуури балай ехээр хороогоогүй байбал, һайн байгаа. Монголнуудые асаржа хүлһэлөө һаа гэжэ ходо һанадагбди. Манайхид мал ажал дээрэ гаража хүдэлхэеэ забданагүй. Ерээшье һаа, түрүүшын салин абатараа ажал хээ болоод, һэегүй үгы боложо ошоно. Монголнууд мал харахадаа дүршэлтэй, һайнаар ажалаа хэдэг.

Раиса Намжилова, наһанай амаралтада гараһан эхэнэр:

- Арад зон һайн салин түлэдэг ажалда хүдэлхэеэ һанадаг ааб даа. Гадаада зоной хилэ алхажа, ажал бэдэржэ ябаа хадань өөрынь нютагта ажал үгы болоно ха юм. Олон буряад залуу хүбүүднай нютагһаа гаража, ажал бэдэржэ, һайн тааруу газар олоно. Эндэһээ гаража ошоходонь, һуури һула байха бэшэ, орондонь ондоо улад ерээд лэ байхал даа, ажабайдалай жама болоно гээшэ. Тиимэһээ эхэ, эсэгынгээ хэжэ байһан ажалыень үргэлжэлүүлжэ, түрэһэн нютагтаа эзэн ёһоор һуубалнай, һайн лэ байгаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ