Ниигэм 7 feb 2020 2619

​​Үнэр баян гүрэн шадалтай

Амар сайн, уншагшад! Социальна холбоон соо нюдэндэм торосолдоһон зарим тэды шэнэ мэдээнүүдтэ өөрынгөө хандаса тунхаглахыемни зүбшөөгыт.

«Адагынь 3 болохо юм»

Хитадта хүн зонойнь тоо хэмһээ үлүү олон болоод, янза бүриин вирус зохёожо үсөөлнэ гээшэ гү гэжэ һанахаар болоод байхада, манай Россида тад ондоо байдал харанабди. Захагүй үргэн хизаар дайдаяа ашаглаха ажаһуугшадай тоо жэлһээ жэлдэ улам хороһоор. Жэшээлхэдэ, тоо бүридхэлгын баримтануудаар, мүнөө Буряадай хүн зоной 20 хубинь наһатайшуул болонхой: 5 хүнэй 1-иинь пенсионер юм. Энэ тоо саашадаа улам дээшэлээд, ажал хэдэг зомнай пенси абагшадһаа бүри үсөөн болохо гээд хүлеэгдэнэ. Эгээл тиимэһээ гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин ээлжээтэ хандалга-захяадаа үри хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ хэмжээнүүдтэ онсо анхаралаа хандуулаа. Гэбэшье гүрэнһөө мүнгэн туһаламжа абабашье гэлэйб... Арай шамай үхибүүгээ өөдэнь болгоходомни, тэрэмни хаана ажал хэхэ бэ? Үнөөхил Солонгос руу харгылха баатай болохо гү? Иимэ асуудалнуудые табиһан комментнүүд олон ябаа. Теэд хэншьеб хажууһаа туһалха, ажалаар хангаха һэн гээд, бэлэн юумэ хүлеэгээд һууха бэшэ, бэрхэшээлнүүдые шиидхэн, ажал хэхэл хэрэгтэй бшуу. Ажал хэжэ атаржадаг, хүдэлмэри хэжэ хүдэржэдэг гээд дэмы хэлэгдэдэггүй. Үнэр баян гүрэн – шадалтай гүрэн. Эгээл иимэрхүү удхатай пост Ольга Намдакова Фейсбугта нюур-хуудаһандаа бэшэхэдээ, 2010 ондо дахинаа хээлитэй болоод ябаһанаа дурсаа. Тиихэдэ харгыдань нютагайнь эхэнэр ушаржа, зүйтэй зүбшэл хэлэһэн байна. Тэрэнь бусадшье зондо һургаал заабари болохоор шэнги: “Гурбадахи үхибүүн - бурханай бэлэг, бүлэеэ нэгэдүүлхэ, үргэхэ үри ерэжэ байна...Түрүүшын үхибүүн эсэгын дали доро. Хоёрдохи үри эжын байха. Хоёрдохи үхибүүн эрхэ, ходол эрихэ эрмэлзэлтэй, тэрэнииень хангаха бүритнай түрүүшын үхибүүнэй тэнгэри шадалтай боложо шангардаг. Энэ гурбадахил үхибүүн өөрын харгытай, онсо талаантай, хэшэг элбэгтэй ерэдэг юм. Одоол эдеэлүүлхэ, хубсалуулха гэжэ һанаа зоболтогүй, хангалтань өөрөө ерэхэ…».

Хэзээ одхон Оюуна басагаяа түрэһэнөө дурсаад, Ольга Чечен Уласай толгойлогшодол иигэжэ уряалба: “Түрэжэл байгты, басагад, адагынь 3 болохо юм”.

Үхибүүн үнэхөөрөөшье өөрын эдеэ ундатай мүндэлнэ гэжэ буряадууд хэлсэдэг. Байдалай хэдышье орёо байбал, үхибүүд – манай үргэлжэлэл, үлгэн дэлхэйдэ үлөөхэ мүр сараамнай, “хүшөөмнай” ха юм.

Жэшээнь, Оюна үүримни өөртөө аяар 8 “хүшөө” бодхоонхой. Гэртээ ори ганса басаган байһандаа ехэтэ уйдадаг байһан. Харин мүнөө гансаһаа газар дүүрэхэ гэдэгтэл, долоон хүбүүтэй, ори ганса одхон басагатай болонхой сүлөө забгүй юм. Шагдаровтанай бүлэ үхибүүдтээ даруулжа зобошоһон хэбэршьегүй, бүхы хэмжээ ябуулгануудта намһаал урдуур ошонхой ябадаг. Олон үхибүүдые өөдэнь болгоходо, тиимэшье бэлэн бэшэл юм аабза. Аба эжынь, амараг нүхэрынь Оюнын хажуудань ходо байлсадаг, дүмэлсэдэг.

Үнэр баян Шагдаровтанай бүлэ

Үнэр баян айл бүлэнүүд мүнөө үсөөхэншье һаа, биил даа. Саашадаа гүрэнэймнай экономикын байдал һайжаржа, магад, үнэр баян бүлэнүүд бүри олон болохо гээд найдая.

Инаг хайратаяа бэдэрһээр

Ольга болон Оюнануудай олон үхибүүтэй боложо байтар, Анатолий Михаханов зүрхэ сэдьхэлыень буляаха басага бэдэрһээр. Һаяхана мэдээжэ сумоист Анатолий Михаханов Инстаграмда бага наһанайнгаа гэрэл зураг дэлгээгээд, инаг хайратаяа бэдэрһээрби гэжэ мэдүүлбэ. Хоёр үдэрэй туршада энэ гэрэл зураг доронь 3 мянган лайкнууд табигдаа, хөөрхэн монсуудайе өөгшөөжэ байһанаа мэдүүлэгшэд олон байгаа.

Анатолий Михаханов

facebook.com

Тамиршанайнгаа намтартай хахасаад, Японһоо нютагаа бусахадаа, Толя 293 килограмм байгаа. Жэлэй туршада 100 килограмм хаяжа шадаа. Мүнөөшье тураха хүсэлтэй һорилго хэһээр бшуу.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА