Ниигэм 11 jun 2020 2216

​​Шог зугаагай долгин доро

«ТНТ» теле-субагай эмхидхэн үнгэргэдэг «Comedy баттл» гэжэ шоу-дамжуулгын 10-дахи халаан эдэ үдэрнүүдтэ түгэсхэлдөө хүрэбэ. Эндэ эхинһээнь адаг болотор манай нютагай хүбүүд, Александр Найданов болон Пурбо Ринчинов хоёр, хабаадалсажа, түрүү һуури эзэлхын түлөө ана- мана тулалдаа. Теэд хэды оролдобошье, илажа шадабагүй. Краснодарһаа ерэһэн «Мы» гэһэн бүлэг тус урилдаанда шалгаржа, 5 сая түхэриг шанда хүртэбэ.

Тус нааданай һүүлшын шатын урдахана Пурбо Ринчинов: «Бидэ өөһэдтэеэ тэмсэхэбди», - гээд, олондо дуулгаһан байха юм.

- Олоной урда гаража, бэлдэһэн наадаяа һайнаар харуулха гээшэ гансал бидэнһээ дулдыдаха. Эндэ хабаадажа, мүрысэжэ байһан зоноор тон һайнаар нүхэсөөбди, танил тала болообди, - гэжэ Пурбо хэлэнэ.

Нажарай эхин һарын 5-да «ТНТ» субагаар «Comedy баттл» шоугой түгэсхэлэй шатын гарахадань, манай нютагай арад зон анхаралтайгаар хаража, эдэ хоёр хүбүүдэйнгээ түлөө һанаагаа зобожо, диилэжэ гараһай даа гэжэ бурхандаа мүргэжэ һуугаа ёһотой. Шүүгшэдэй дунда мэдээжэ Семён Слепаков, Руслан Белый, Азамат Мусагалиев гэгшэд оролсожо, ехэл анхаралтайгаар хабаадагша бүхэниие хинахадаа, эрхимэй эрхимые элирүүлхэ хэрэгтэ тон һайнаар ажаллажа гараа. Аяар 13 бүлэгэй дундаһаа илагшые шүүжэ гаргаха гээшэ тон орёо ажал, тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ. Ушар юуб гэхэдэ, һүүлшын шатада хүрэжэ ерэһэн хабаадагшад бултадаа бэрхэнүүд байгаа.

Манай нютагай хоёр хүбүүд Баярма гэжэ нэрэтэй басаганай эгээл дуратай дуушанайнгаа тоглолтодо ерээд байһан тухай зураглал харуулаа. Баярма басагахан аһан дуратай дууша хүбүүнэйнгээ автограф өөрынгөө томо гэгшын хүхэн дээрэ табюулһайб гэжэ ехэтэ оролдоно. Хани хүбүүнэйнгээ хүзүүн дээрэ һуужа, үндэртэ гараад харахаяа һанахадань, тэрэнь һуулгажа үгэнэгүй. Теэд Баярма басаган өөрөө мэдээгүй байтараа, нүхэр хүбүүгээ хүзүүн дээрээ һуулгажархёод байба.

- Ямар удхагүй, түбэгтэй юумэ харуулба гээшэб? Юрэдөө, эшхэбтэр, энээнһээ дээрэ юумэ хүлеэһэн байгаабди, - гээд, Интернет сүлжээндэ зарим зон хэлсэнэ. – Гоё лэ. Урагшаа манай хүбүүд, бэрхэнүүдта. Халаг даа, диилэжэ шадабагүйт, тиибэ яабашье нүгөө халаанда диилэхэт, - гэжэ байжа нүгөө зариманиинь хүбүүдые дэмжэнэ. Гэхэтэй хамта мэдээжэ шоумен, тус урилдаа хүтэлэгшэ Павел Воля манай хүбүүдые ехэтэ магтаа.

- Таанад энэ халаанай эгээл бэрхэ бүлэгүүдэй дунда илгарнад, өөһэдын онсо шарайтайт. Эды болотор хүрэжэ ерэһэндэтнай амаргүй баяртай байһанаа мэдүүлнэб, - гээд, Павел Воля хэлэһэн байна. Мүн шүүгшэдэй бүлэгэй гэшүүн Семён Слепаков: «Намда энеэдэтэй ушарнууд бага шэнгеэр һанагдаа. Таанадай зосооһоо бурьялжа гараһан наадан хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэл дайража шадаа. Та хоёрто ерэхэ шэнэ халаанда хабаадахыетнай дурадхаха байнаб», - гэжэ тэмдэглээ.

Зохёохы ажалыень алдангүй адаглажа байһан үнэн сэхэ харагшадтаа хүбүүд баяраа мэдүүлнэ:

- Бидэ ехээр уйданагүйбди. Ерэхэ шэнэ халаанда заатагүй хабаадахабди. Мүнөө бидэ яагаад энэ урилдаан эмхидхэгдэнэб гэжэ зосооһоонь шэнжэлээбди. Бидэниие дэмжэһэн хүн бүхэндэ ехэ баярые хүргэнэбди, - гээд, Пурбо Ринчинов хэлэнэ. Харин Александр Найданов: «Булигдаһандаа ехээр голхорногүйб», - гээд, богонихоноор харюусана.

Тиибэ яабашье тус урилдаанай аяар эсэс бо­лотор хүрэжэ ошоһон бэлигтэй хоёр хүбүүдээрээ бидэ омогорхохо ёһотойбди. Үдэр бүхэндэ буряад яһатан гүрэн даяар телевизорээр гаража байна бэшэ ха юм. Нангин Байгал далайн эрье зубшаад, буряад арад байдаг юм гэжэ эдэ хоёр хүбүүдые хараад, Эхэ ороноймнай ажаһуугшад мэдэхэ бо­лоно. Бэлигтэй дуушаднайшье һүүлэй үедэ баһал бүхэроссиин теле-субагуудай үнгэргэдэг дууша­дай урилдаанда оролсоно, тиихэдэ «КВН» гэһэн нааданда манай хүбүүд баһал урагшатай хабаа­дана. Буряад арадайнгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан хүбүүдээ Интернет сүлжээндэ муушалжа, муухай­гаар бэшэжэ байнгүй, дээшэнь үргэжэ байял!

Гэрэл зураг youtube.com

Автор: Булат БАДМАЕВ