Ниигэм 11 jun 2020 1810

​​Буряад уласта 110 залуу эжынэр мэргэжэлээ дээшэлүүлнэ

"Демография" гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ Буряадай 110 залуу эжынэр хэрэгтэй мэргэлжэлдэ һураха аргатай. Тэдэнэр бухгалтерһаа эхилээд, хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжэлэгшэ болон бусадшье мэргэжэлнүүдтэ һурана.

Гурбатай болоогүй хүүгэдтэеэ амаралтада гараһан эхэнэрнүүд богони болзорто түлбэригүйгөөр шэнэ мэргэжэлтэй болохо гү, али мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ аргатай. Тэдэнэр ажалаар хангадаг албанда хандаха болоно. Тиихэдэ һургуулиин наһа хүрөөгүй үхибүүдтэй эжынэр энэ дэмжэлгэдэ баһал оролсохо юм.

Мэргэжэлһээ дулдыдажа, һуралсал 16 сагта гү, али гурбан һара болотор эмхидхэгдэхэ. Һуралсал мэргэжэлэй болбосоролой эмхи зургаануудта үнгэргэгдэхэ.

- Амжалтатайгаар гэр бүлэ ба ажалаа ябуулхын тула, эхэнэрнүүд ниигэмэй болон эдэй засагай һалбаринуудай ажабайдалда хабаадалсажа,мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ арга олгохо шухала.

Үндэһэн проектын ашаар декретнэ амаралтаһаа түргэн гарахаа хүсэһэн залуу эжынэртэ зохихо оршон байгуулагдана. Хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һургуулинууд баригдана, эжынэр мэргэжэлтэй болоно, мэргэжэлээ дээшэлүүлнэ, - гэжэ уласай ажалаар хангадаг албанай хүтэлбэрилэгшэ Александр Башкирцев тэмдэглэнэ.

Мүнөө аудит, бүридхэлгэ, хүдэлмэрилэгшэдэй хүтэлбэри, худалдаа наймаанай һалбариин мэргэжэлтэн, гүрэнэй ба нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэри, рентгенологи, хүмүүжүүлэгшэ, эмнэлгын хэрэг, хүнэй үһэ абаашан, тогоошон гэхэ мэтэ мэргэжэдээ дээшэлүүлхэ талаар шэглэлнүүд эгээл эрилтэтэй болоод байна гээд тэмдэглэлтэй.

2020 оной дүүрэтэр 150 эхэнэрнүүд бэлэдхэл болон мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ талаар һуралсал гараха аргатай. Һуралсалайнгаа дүүрэхэдэ, залуу эжынэр ажалдаа бусаха, һэлгэхэ аргатай болоно.

Владимир Путинай “майн” тогтоолнуудай хэмжээндэ бэелүүлэгдэжэ байһан "Демография" түсэл эгээл ехэ хэмжээнэй. Түсэлэй хэмжээндэ соо хүүгэдтэй бүлэ, үбгэд хүгшэдые дэмжэлгэ, наһа утадхаха, элүүр мэндэ ябаха гэхэ мэтэ асуудалнууд шиидхэгдэнэ.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА