Ниигэм 10 jun 2020 1062

​​Үнэн үгэ - хүсэтэй

Намжилма Нанзатовна:

- Үнэн үгэ - хүсэтэй, үнэн үгэ хэлэхэ хэншье зүрхэтэй байха ёһотой!

Баир Балданов:

- Үнэн үгэ хүсэтэй, зүб. Теэд үнэншэ хүн юундэ үүдэндэ, худалша зон хойморто һуудаг болонхойб?!

Сарюна Эрдынеева:

- Бидэ өөһэдөөл зэмэтэйбди. Үльгэр хэлэжэ, тархииемнай эрьюулһэн хүнүүдтэ этигэшэдэг муутайбди. Теэд хэды болотор «үльгэрэй орон» соогуур ниидэхэбибди. Ажабайдалайнгаа жолоо өөһэдөө бариха, газар дээрээ «бууха» хэрэгтэйл. Зомнай ойлгодог юм гү, буруугаа... 90-ээд онуудай хойшолон үшөө олон он жэлнүүдтэ сууряатахал. Хүнүүдэй уураг тархида нэбтэршэнхэй... Худал ба хулгайгаар газар дабахагүйбди. Үнэн юумэн үнэнөөрөө байхал.

Манай Ород гүрэндэ архиншад хэзээдэшье байгаа гэдэг. Архиин манан соо ажабайдалай орёо асуудалнууд үгы болошохо һэн гү даа. Бүри олон боложол, ургажал байхал... Архиин болон тамхинай хорон соо баларташаһан ухаатай, үгытэй ядуу арад зониие зонхилходо, бараг юм ааб даа.

Дарима Бальжирова - Баир Балдановта:

- Тиимэ саг ерэхэ гэжэ хэлсэдэг. Мүнөө hургуулида харанаб. «Ча-ща» бэшэжэ шадахагүй эхэнэрнүүд багшанарые харааха, иишэ тиишэнь саарhа бэшэхэ…

Бургэд Бадмацыренов:

- Үнэн үгэтэй буряадууд хүсэтэй, Хүсөөтын буряадууд!

Сарюна Эрдынеева:

- Хүсөөтын буряадууд хүсэтэйшье һаа, барһадбди. Үнэн сэхэ, гэнэн гээшэмнай - даншье һаа. Заримашуул манаа шог зугаа соо оруулаад наадалдаг болонхойл. Түгнэ голой эхиндэ хадаа арюун сэбэр уһа уудаг тула, эрид сэхэнүүд гэлдэнэ. Сэхэеэ хэлээд лэ, хойно үлэшэнэ. Тиимэһээ ноёд һайд боложо шаданагүй. Түгнэ гол урдаһаар, булангиртай болоно. Эгээл тиимэ зосоохитой тула, тэрээгүүрхи зон олонтой хэлэ амаяа ойлголсоод, дээгүүр ябана. Тиибэшье гэлэй. Теэд тэдэмнай үнөөхил үхэр хара буряадууд болохо Хүсөөтын «хүсэн» дээрэ тулгалдаг гүб даа.

Бургэд Бадмацыренов - Сарюна Эрдынеевада:

- Тон зүб даа. Бурхантай буянтай, сэхэ сэбэр ябадаг зон нютагтаа туһатай ябабал, нүгөө наһандаа буряадууд боложо түрэхэбди.

Сарюна Эрдынеева:

- Эрид сэхэнүүд хадаа ухаатайнууд гүбди, али тэнэгүүд гүбди? Хойто наһандаа хэн боложо түрэхэмнай - Бурханай мэдэлэй. Энээхэн наһандаал зондо туһатай хэрэг хэжэ ябаал һаа, һайн байгаа. Худал хуурмаг соогоо шэнгэшэһэн ниигэмдэ үнэн хэрэг урагшаа ябанагүй. Ноёд һайдай бүгсэ долёожо шададаггүй нам мэтын зондо хүндэ байна.

Дарима Бальжирова - Сарюна Эрдынеевада:

- Булангиртай зантайнууд гэжэ мэдэхэшьегүй байгаалби. Тойроод шэмээшэгүүд соо газараа хаянгүй, ажалша, дууша зомди гэжэ мэдэгшэб.

Бургэд Бадмацыренов:

- Бурхадууд.

Сарюна Эрдынеева:

- Мухар-шэбэрээрхин - шэмээшэг буряадуудбди. Үшөө Гунга Чимитов иигэжэ дуу бэшэһэн: «Шэмээшэг буряадууд холые шэртэнхэй...». Шэмээшэгүүдтэеэ хаяа холбон ажаһуудаг тула, һайеынь, мууень - хуу абанхайбди. Бүхэ голтой, ажалша... Муу һанаатайшье...

Түгнэ гол урдаһаар

Гэрэл зураг facebook.com

Баир Жалсанов:

- Хүсөөтэ гоёл нютаг даа! Нэгэл дахин ябажа үзөөб, ехэл һайхашаагааб. Ямар арад зонтойб гэжэ ойлгоходом, дууша, сэсэн лэ гэжэ һанааб.

Сарюна Эрдынеева:

- Гунга Чимитов һайхан сагаан сэдьхэлтэй хүн байһан. Уран тодо үгэтэй. Манай омогорхол!

Намжилма Нанзатовна:

- Гунга Гомбоевич Чимитов бүхы дэлхэйн буряад арад зондоо хүндэтэй хүн!

Сарюна Эрдынеева- Намжилма Нанзатовнада:

- Буряад арадай поэт... Арад зонойнгоо тала барижа, hанажа ябаһан сагаан бодолыень, даамай зангыень, түрэлхидэй бэе бэедээ мээхэй хандасыень бидэндэ дамжуулаа. Буряад уран зохёолой дээжэ болон, алтан жасада ороһон бүтээлнүүдыень наринаар сахин ябаха, үри хүүгэдтээ дамжуулха уялгатайбди. «Буряад үнэн» сониндо ба «Буряад-ФМ» радиодо хүдэлжэ байһан би тэрэниие сэдьхэлээрээ мэдэрнэб!

Бургэд Бадмацыренов:

-Тон зүб мэдэрнэш.

Намжилма Нанзатовна:

- Сарюна, Шойжод хатаниие һанаад, ябсагар ябаарай! Эжы абыешни танихаб, эжы абыншни, хори буряадуудай һургаал шуһан соошни, тонгогононгүй ябаарай, өөрөө өөрыгөө хүндэлхэш!

Цыден-Дамба Раднаев:

- Бурханай табисууртай, ондоо болохо арга үгы, тиигээд лэ ябаа хада дээрэ...

Валентина Батомункуева:

- Хүсөөтын зон нээрээшье ехэ сэхэ, ажалдаа бэрхэ, тиигээд аргагүй түргөөр хүдэлдэг зон. Зоригтойнууд, шанга хоолойтой, урагшаа hанаатай, иимэл түрэлнүүдтэйб Хүсөөтэдэ.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА