Ниигэм 10 jun 2020 666

​​Монгол Уласай Ехэ Хуралай һунгалтада бэлэдхэл түлэг дундаа

Июниин 24-дэ болохоор түсэблэгдэһэн Монгол Уласай Ехэ Хуралай һунгалтада бэлэдхэл түлэг дундаа ябажа байна. Июниин 2-һоо кандидадууд арад зонтой уулзалгануудые үнгэргэжэ, сурталшалгаяа эхилэнхэй. Тиихэдээ үнөөхи коронавирус һүжэрөөхэгүйн тула бүхы эрилтэнүүдые хүсэд хангана гэжэ тэмдэглэлтэй.

Монголой Һунгуулиин юрэнхы хороон Ехэ Хуралда нэрэеэ дэбжүүлжэ байһан 606 хүндэ үнэмшэлгэнүүдыень барюуланхай. Тус хорооной мэдээсэһээр, 121 хүн өөрыгөө дэбжүүлнэ, үшөө 485 хүн элдэб намуудые түлөөлжэ, һунгалтада хабаадалсана. Июниин 24-дэ болохо һунгалтын дүнгүүдээр Ехэ Хуралда 76 һунгамал һуурияа эзэлжэ, ерэхэ 4 жэлэй болзорто ажаллаха болоно.

Һунгалтада гадаада гүрэндэ байдаг Монголой эрхэтэд, мүн коронавирусай изоляторта байһан зоншье хабаадажа, дуугаа үгэхэ эрхэтэй. 2019 ондо абтаһан Монголой һунгуули тухай хуулиин ёһоор, худал хуурмаг ааша гаргажа сүүдлүүлһэн зон һунгалтада хабаадаха эрхэгүй болоно.

Июниин 7-һоо эхилжэ, һанал хуряаха саарһанууд хэблэгдэжэ эхилэнхэй, бүхыдөө 2 132 239 хүн һунгалтада хабаадалсахаар хараалагдана.

Гэрэл зураг centralasia.media

Автор: Булат БАДМАЕВ