Ниигэм 10 jun 2020 786

​Буряад Уласай «Рубин» гэһэн һү үйлэдбэрилдэг ажахы нэгэ толгой үнеэнһээ 5088 кг һү һаажа, Алас Дурнада түрүүлбэ

Кабанскын аймагай «Рубин» гэһэн һү үйлэдбэрилдэг ажахы нэгэ толгой үнеэнһээ 5088 кг һү һаажа, гансашье Буряад Улас дотороо бэшэ, харин Алас Дурнын тойрог соо эрхим дүн харуулба. 

«Рубин» гэһэн ажахы тон һайн шанартай зөөхэй, тоһо, ааруул г.м. сагаан эдеэнэй дээжэ болохо зүйлнүүдые буйлуулна. Тус ажахые Закалтус нютагта тоонтотой Александр Никонов гэжэ бэрхэ мэргэжэлтэн хүтэлбэрилдэг юм. Тэрэ 2010 ондо Колесово нютагайнгаа хаясаанай болоһон ажахы ээм дээрээ абаад, хүгжөөжэ эхилһэн байна. Эгээл түрүүн «герефорд» үүлтэрэй эбэртэ бодо мал Хакас Уласһаа худалдажа абаад, тэжээжэ эхилээ. Мүнөө болоходо, ажахыдань 197 толгой адуун, 1369 эбэртэ бодо мал тоологдоно. 512 толгой үнеэдэйнь 279-иинь һүнэй үүлтэрэй юм.

Дүршэлтэй, бэрхэ ажалшадай, мүн ажахыгаа үргэхэ гэжэ али болохоор оролдожо ябаһан түрүүлэгшын ашаар энэ ехэ туйлалта ерэнэ бшуу. 

- Хүдөө ажахын яаманай зүгһөө ходо туһаламжа үзүүлэгдэжэ байдаг. 2019 онһоо эхилжэ, хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ гэһэн Владимир Путинай үүсхэл бэелүүлэгдэнэ. Нёдондо жэлэй дүнгөөр тус ажахыда гүрэнһөө 17 сая түхэригэй дэмжэлгэ үзүүлэгдээ, - гээд, Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов дуулгана.

Иимэ түрүү ажахынуудай ашаар нютаг дээрээ үйлэдбэрилэгдэһэн һү мяхаар өөһэдыгөө хүсэд хангадаг болоболнай, ехэл һайн юм һааб даа.

Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг